BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 255/TCT-CS
V/v: thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh
- Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10360/SXD-QLN &CS ngày 20/11/2014 của Sở Xây dựng Tp. HCM đề nghị hướng dẫnvướng mắc về thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Về chính sách thuế GTGT đối với hoạt động chothuê nhà thuộc sở hữu nhà nước:

Ngày 20/7/2009, Bộ Tài chính đã có công văn số 10210/BTC-CST trả lời Sở Tài chính Hải Phòng về thuế GTGT đối với hoạt động chothuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước. Theo đó, hoạt động cho thuê nhà ở thuộc sở hữunhà nước thuộc diện chịu thuế GTGT với thuế suất thuế GTGT 10% (Bản photo côngvăn số 10210/BTC-CST gửi kèm).

Tiếp theo ngày 19/01/2010, Tổng cục Thuế đã có côngvăn số 206/TCT-CS trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội và Sở Tài chính Hà Nội (Bảnphoto công văn số 206/TCT-CS gửi kèm).

Tại điểm 1 công văn số 206/TCT-CS hướng dẫn về chính sách thuế GTGT áp dụng đối với hoạt động cho thuê nhà thuộcsở hữu nhà nước như sau:

“- Trước ngày 01/01/2009:

+ Không áp dụng thuế GTGT đối với hoạt động chothuê nhà thuộc sở hữu nhà nước để ở.

+ Đối với hoạt động cho thuê nhà thuộc sở hữu nhànước không phải để ở (để làm cơ sở kinh doanh, văn phòng....) thực hiện nộp thuếGTGT với thuế suất 10% theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫnvề thuế GTGT có hiệu lực trước ngày 01/01/2009.

- Từ ngày 01/01/2009: Bộ Tài chính đã có công văn số10210/BTC-CST trả lời Sở Tài chính Hải Phòng về thuế GTGT đối với hoạt động chothuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước”.

2. Về các trường hợp cụ thể, đề nghị Sở Xây dựngthành phố Hồ Chí Minh làm việc với Sở Tài chính và Cục Thuế thành phố Hồ ChíMinh, rà soát trên địa bàn hoạt động cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước củacác đơn vị quản lý, vận hành nhà thuộc sở hữu Nhà nước từ năm 2009 đến nay; trườnghợp không thu thuế GTGT đối với hoạt động cho thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nướcthì đề nghị có tình hình, số liệu cụ thể và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh, SởXây dựng có đề xuất cụ thể để Tổng cục Thuế có cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyềnxem xét.

Tổng cục Thuế có ý kiến để Sở Xây dựng thành phố HồChí Minh và Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh được biết./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, CS(3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Tân