BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ
TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/TĐC-ĐGPH
V/v: Kiểu dáng mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2009

Kính gửi:

- Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh mũ bảo hiểm;
- Các tổ chức chứng nhận hợp quy mũ bảo hiểm.

Năm 2008, Bộ Khoa học và Công nghệ đã giao cho Hội Tiêuchuẩn và Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (Hội TC&BV NTD) chủ trì đề tài nghiêncứu khoa học “Nghiên cứu luận cứ khoa học và thực tiễn về kiểu dáng mũ bảohiểm đảm bảo chất lượng và phù hợp với người Việt Nam” theo Quyết định số 2039/QĐ-BKHCN ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã nhận được côngvăn số 10/HTC-VP ngày 21/01/2009 của Hội TC&BV NTD báo cáo kết quả nghiêncứu đề tài nói trên và ý kiến đề xuất về kiểu dáng mũ bảo hiểm cho người đi môtô, xe máy (MBH).

Căn cứ vào kết quả nghiên cứu khoa học và ý kiến đề xuất vềkiểu dáng MBH của Hội TC&BV NTD, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng cóý kiến như sau:

1. Các MBH phải đáp ứng tất cả các quy định về kỹ thuật vàcác yêu cầu về quản lý trong QCVN 2: 2008/BKHCN . Về kiểu dáng cụ thể, cần thamkhảo ý kiến đề xuất về kiểu dáng MBH của Hội TC&BV NTD tại công văn số10/HTC-VP ngày 21/01/2009 (gửi kèm theo).

2. Các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh MBH, cáctổ chức chứng nhận hợp quy MBH phải thực hiện việc chứng nhận hợp quy, công bốhợp quy theo quy định và chịu trách nhiệm về sự an toàn của MBH đối với ngườisử dụng theo chỉ đạo tại công văn số 2727/BKHCN-TĐC ngày 31/10/2008 của Bộ Khoahọc và Công nghệ.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thông báo để cácdoanh nghiệp và tổ chức chứng nhận hợp quy MBH biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ KHCN (để b/c);
- Hội TC & BV NTD VN;
- Chi cục TĐC tỉnh, thành phố;
- Lưu: VT, ĐGPH.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Diện