THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/TTg-CN
V/v Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 3 năm 2021

 

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Công văn số 594/BKHĐT-QLKKT ngày 02 tháng 02 năm 2021) về Đề án điều chỉnh quy hoạch phát triển khu công nghiệp Đồng Sóc, tỉnh Vĩnh Phúc, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý đ nghị của Bộ Kế hoch và Đầu tư tại văn bản nêu trên về việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đồng Sóc, (quy mô diện tích là 208,5 ha; vị trí tại xã Vân Xuân, xã Vũ Di và thị trấn T Trưng, huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc) vào Quy hoạch phát triển các khu công nghip Vit Nam.

2. Các khu công nghip khác trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc nm trong Quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại các công văn s 2628/TTg-KTN ngày 22 tháng 12 năm 2014, số 1815/TTg-KTN ngày 13 tháng 10 năm 2015, số 1189/TTg-CN ngày 15 tháng 8 năm 2017 và s 02/TTg-CN ngày 04 tháng 01 năm 2021 của Thủ tưng Chính phủ không thay đi.

3. Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc:

a) Chịu trách nhim v tính chính xác của số liệu báo cáo; quy mô diện tích, vị trí đề xuất bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Đồng Sóc; sự phù hợp, tính khả thi, liên kết, đồng bộ, kế thừa và kh năng tích hp của phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp trên địa bàn Tỉnh trong nội dung quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030 theo quy định của pháp luật về quy hoch. Đảm bảo không để xảy ra các tranh chấp, khiếu kiện trong quá trình trin khai thực hiện quy hoch. Tiếp thu ý kiến của các Bộ.

b) Chỉ đạo cập nhật nhu cu sử dụng đất của khu công nghiệp Đồng Sóc vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện để tổ chức thực hiện.

c) Chịu trách nhiệm đảm bảo việc chuyn mục đích sử dng đt trng lúa trong khu vực Dự án trong chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng đất được Chính ph cho phép tại Nghị quyết số 49/NQ-CP; đảm bảo tuân thủ quy định ti Điều 58 Luật Đất đai năm 2013, Nghị định số 35/2015/N Đ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015 ca Chính ph v qun lý, s dụng đất trồng lúa, Nghị định s 62/2019/N Đ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ vsửa đổi, b sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP và các quy định của pháp luật có liên quan. Có kế hoạch bổ sung din tích đất hoặc tăng hiệu quả đất trồng lúa khác đ bù lại phần đất trồng lúa bị chuyn đi theo quy định ti Điều 134 Luật Đất đai năm 2013.

d) Ch đạo Ban Quản lý các khu công nghip tnh Vĩnh Phúc phi hợp với các cơ quan liên quan hướng dn và yêu cu nhà đầu tư hạ tầng các khu công nghip Bá Thiện và Tam Dương II - khu A sm xây dựng và đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải tập trung để đảm bo phù hợp vi quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

đ) Tập trung thực hiện đng bộ việc quy hoạch, phát trin các khu công nghiệp với các công trình nhà ở công nhân, các công trình xã hội và văn hóa thể thao cho người lao động trong khu công nghiệp; đảm bảo việc cung cấp hạ tầng kỹ thuật và xã hội ngoài hàng rào phục vụ cho hoạt động của khu công nghiệp.

>> Xem thêm:  Tư vấn thủ tục chuyển nhượng đất trong khu công nghiệp?

e) Thực hiện lựa chọn và thu hút nhà đầu tư hạ tầng có tiềm lực về tài chính và kinh nghiệm đ đầu tư khu công nghiệp Đồng Sóc theo quy định của pháp luật; chỉ đạo các cơ quan có liên quan và nhà đầu tư cụ thể hóa phương án đền bù giải phóng mặt bằng, kết ni hạ tầng, phương án cung cấp nguồn nhân lực, đầu tư hạ tầng điện nước và các yếu tố cần thiết khác để đảm bảo hiệu quả kinh tế xã hội của các khu công nghiệp trong quá trình lập dự án và lựa chọn nhà đầu tư.

g) Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường rà soát, làm rõ nguyên nhân của việc chưa cập nhật đầy đ diện tích quy hoạch phát triển các khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt vào Nghị quyết số 49/NQ-CP ; trên cơ s đó báo cáo cấp có thm quyền thực hiện việc điều chỉnh các quyết định đã ban hành, đm bảo tng diện tích quy hoạch phát triển các khu công nghiệp phù hợp với chỉ tiêu sử dụng đất công nghiệp phân bổ cho tỉnh Vĩnh Phúc.

h) Thực hiện việc kiểm tra việc quy hoạch và thành lập khu công nghiệp; cấp Giấy chứng nhận đầu tư/Quyết định chủ trương đầu tư cho các dự án đầu tư xây dựng phát triển hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc, đảm bảo các khu công nghiệp đã thành lập trên địa bàn tỉnh phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 12 và Điều 13 Nghị định số 82/2018/NĐ-CP .

i) Tuân thủ quy định của pháp luật trong việc lập, phê duyệt, điều chỉnh quy hoạch xây dựng khu công nghiệp. Xem xét việc đưa ra khỏi quy hoạch hoặc điều chnh giảm diện tích khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định s 82/2018/NĐ-CP đối với khu công nghiệp nằm trong quy hoạch nhưng không có khả năng triển khai.

k) Đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp chậm triển khai. Xem xét việc đưa ra khỏi quy hoạch hoặc điều chỉnh giảm diện tích khu công nghiệp theo quy định tại Nghị định số 82/2018/NĐ-CP đối với khu công nghiệp nằm trong quy hoạch nhưng không có khả năng triển khai. Áp dụng quy định của pháp luật để thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư/Quyết định ch trương đầu tư đối với dự án đầu tư hạ tầng khu công nghiệp không có khả năng thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;- TTg CP, các PTTg;
- Các Bộ: TN&MT, CT, XD, QP,
GTVT, NN&PTNT;
- Ban qun lý các KCN tỉnh Vĩnh Phúc;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cng TTĐT, Các Vụ: TH, NN, KTTH, QHĐP; - Lưu: VT, CN (3) Khanh

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Trịnh Đình Dũng