VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 255/VPCP-KTTH
V/v khó khăn vướng mắc về xử lý nợ xấu

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2015

Kính gửi:

- Các Bộ: Tư pháp, Tài chính; Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xét đề nghị củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam tại tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm2014 về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 53/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quảnlý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến nhưsau:

1. Các Bộ: Tưpháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng nghiên cứu, rà soát cáckiến nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Phụ lục I kèm theo tờ trình số192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 để chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặctrình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định, báo cáo kết quả xử lý gửi Ngânhàng Nhà nước Việt Nam để tổng hợp, báo cáo Thủ tướngChính phủ trong quý I năm 2015.

2. Giao Thống đốcNgân hàng Nhà nước Việt Nam:

a) Trên cơ sở làmviệc thống nhất nội dung với Bộ trưởng các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môitrường, xây dựng, thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ báo cáo Quốchội, Ủy ban thường vụ Quốchội theo quyđịnh các nội dung tại Phụ lục II kèm theo tờ trình số 192/TTr-NHNN ngày 17tháng 12 năm 2014của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

b) Làm việc, báocáo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động của Công ty Quản lý tài sản củacác tổ chức tín dụng Việt Nam và hoạtđộng xử lý nợ xấu để đẩy nhanh tiến độ xử lý.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

(Gửi kèm tờ trìnhsố 192/TTr-NHNN ngày 17 tháng 12 năm 2014 và Phụ lục I, II đính kèmcủa Ngân hàng Nhà nước Việt Nam).


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Trợ lý Thủ tướng; các Vụ: TH, PL;
- Lưu: VT, KTTH (3).Dương

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp