VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 255/VPCP-QHQT
V/v: xóa nợ tồn đọng của 2 Chương trình do EC tài trợ

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2009

Kính gửi:

- Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
- Bộ Tài chính;
- Bộ Ngoại giao;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Xétđề nghị của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (công văn số 4548/LĐTBXH-KHTCngày 04 tháng 12 năm 2008) về việc xóa nợ tồn đọng của 2 Chương trình do EC tàitrợ, Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng có ý kiến như sau:

-Đồng ý thực hiện việc xóa nợ tồn đọng tại Ngân hàng Công thương Việt Nam vàNgân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam thuộc thành phần tíndụng của Chương trình Quốc tế - Cộng đồng Châu Âu tái hòa nhập người hồi hươngvà Chương trình hỗ trợ người hồi hương do EC tài trợ.

-Giao Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quanliên quan và phía EC trao đổi, thống nhất phương án xử lý cụ thể trình Thủtướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTT Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- VPCP: BTCN. PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: KTTH, TH, TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (2)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Nguyễn Xuân Phúc