BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2550/LĐTBXH-TL
V/v đơn giá tiền lương năm 2003 Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Bộ Thương mại

Trả lời công văn số 2459/TM-TCCB ngày 9/6/2003 của Bộ Thương mại về việc ghi tại trích yếu, sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính tại công văn số 7794/TC /TCDN ngày 29/7/2003. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thoả thuận như sau:

1/ Đơn giá tiền lương theo doanh thu đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu chính của Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam là 13,50 đồng/1000 đồng doanh thu, tương ứng với các chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 như sau:

- Tổng doanh thu: 23.976,9 tỷ đồng;

- Nộp ngân sách: 6.500 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 130 tỷ đồng (theo kế hoạch đăng ký đầu năm).

2/ Thực hiện điều chỉnh đơn giá tiền lương khi doanh thu thực hiện cao hơn kế hoạch như sau:

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% so với kế hoạch thì đơn giá tiền lương bằng 100% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện cao hơn kế hoạch đạt từ 110% đến dưới 120% thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 30% đơn giá gốc.

- Doanh thu thực tế thực hiện đạt từ 120% trở lên so với kế hoạch thì phần vượt, đơn giá tiền lương tính bằng 20% đơn giá gốc.

3/ Đơn giá tiền lương của một số sản phẩm, dịch vụ khác còn lại thuộc Tổng công ty xăng dầu Việt Nam đề nghị quý Bộ xem xét giao đơn giá trên cơ sở định mức lao động, năng suất lao động, hiệu quả và mức tiền lương bình quân theo đơn giá của sản phẩm, dịch vụ đó nhằm bảo đảm tương quan hợp lý với tiền lương bình quân theo đơn giá do Nhà nước giao và báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội để theo dõi, kiểm tra.

4/ Đề nghị quý Bộ ra quyết định theo thẩm quyền giao cụ thể đơn giá tiền lương năm 2003 đối với Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam bảo đảm tiền lương, thu nhập hợp lý, gắn với năng suất lao động, chất lượng, hiệu quả thực sự của Tổng công ty./.

KT.BỘ TRƯỞNGBỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
THỨ TRƯỞNG
Lê Duy Đồng