BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
---------------
V/v: Thay đổi niên độ kế toán
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------------
Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2011

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Long An
Tổng cục Thuế nhận được công văn số 690/CT-KK &KTT ngày 02/06/2011 của Cục Thuế tỉnh Long An đề nghị hướng dẫn về việc thay đổi niên độ kế toán, về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:
Căn cứ Khoản 1a, Điều 13 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 quy định: “Kỳ kế toán năm là mười hai tháng, tính từ đầu ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12 năm dương lịch. Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và thông báo cho cơ quan tài chính biết”;
Căn cứ Thông tư số 244/2009/TT-BTC ngày 31/12/2009 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Chế độ kế toán Doanh nghiệp;
Căn cứ Điểm 1.a, Điều 1, Thông tư số 18/2011/TT-BTC ngày 10/2/2011 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 16/12/2008 của Bộ Tài chính “Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi kỳ tính thuế TNDN từ năm dương lịch sang năm tài chính hoặc ngược lại thì kỳ tính thuế TNDN của năm chuyển đổi không vượt quá 12 tháng”
Trường hợp Đơn vị kế toán có đặc thù riêng về tổ chức, hoạt động được quyền chọn kỳ kế toán năm là mười hai tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau và phải thông báo đến Cục Thuế địa phương. Cục thuế khi nhận được thông báo thay đổi kỳ kế toán của doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi kỳ kế toán của doanh nghiệp vào hệ thống của ngành thuế để phục vụ công tác quản lý thuế.
Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế biết và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Chế độ Kế toán – Kiểm toán (BTC);
- Vụ Chính sách (TCT), Vụ Pháp chế (TCT);
- Website Tổng cục Thuế;
- Lưu: VT, KK (2b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Văn Trường