VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2550/VPCP-NC
V/v Tập huấn về Công ước Cấm vũ khí hoá học

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi: Bộ Công nghiệp

Xét đề nghị của Bộ công nghiệp tại Công văn số 1369/CV-HTQT ngày 10 tháng 04 năm 2003 về việc mở lớp tập huấn về Công ước Cấm vũ khí hoá học, ý kiến tham gia của các Bộ: Quốc phòng (công văn số 1591/BQP ngày 07 tháng 05 năm 2003), Ngoại giao ( công văn số 976-CV/NG-TCQT ngày 23 tháng 04 năm 2003), Công an (công văn số 649/BCA-V19 ngày 28 tháng 04 năm 2003), Tài chính (công văn số 649/BCA-V19 ngày 28 tháng 04 năm 2003), Tài chính (công văn số 4195/TC-HC-HCSN ngày 09 tháng 05 năm 2003), Tài nguyên và Môi trường (công văn số 940/BCĐ 33-VP33 ngày 29 tháng 04 năm 2003), Phó Thủ tướng Vũ Khoan, thay mặt Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Nhất trí với đề nghị của Bộ Công nghiệp về việc tổ chức lớp tập huấn nêu trên với sự nghiệp giúp đỡ của Chuyên gia thuộc Tổ chức công ước Cấm vũ khí hoá học, nhằm nâng cao sự hiểu biết cho cán bộ trực tiếp thực thi các công việc có liên quan đến quyền hạn và nghĩa vụ của ta theo quy định của Công ước.

2. Kinh phí cho chuyên gia nước ngoài do Tổ chức Công ước Cấm vũ khí hoá học đài thọ, kinh phí tổ chức tập huấn do Bộ Công nghiệp bảo đảm.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ biết, thực hiện./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Lâm