BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2551/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu quốc tế Phương Anh Móng Cái
(Số 2 Ngô Gia Tự, P.Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 02 và 03/PA-BCTngày 06 tháng 02 năm 2012 và 08 tháng 3 năm 2012 của Công ty Cổ phần Xuất nhậpkhẩu quốc tế Phương Anh Móng Cái về việc tạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thươngcó ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty Cổ phần Xuất nhậpkhẩu quốc tế Phương Anh Móng Cái được kinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa đãqua sử dụng theo các hợp đồng đã ký với các chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 02,03- 12/PA-CY ký với Công ty TNHH Thương mại Chang Yuen - Hồng Kông, hợp đồng bánhàng số 02, 03- 12/PA-KH ký với Công ty TNHH Mậu dịch Kim Hi - Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Màn hình máy tính đã qua sử dụng

chiếc

5.000

2

Quần áo các loại đã qua sử dụng

Tấn

200

3

Máy in các loại đã qua sử dụng

chiếc

2.000

Tổng trị giá: 24.000 USD (hai mươibốn ngàn đô la Mỹ).

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tạiViệt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (2).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên