BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2551/BXD-HĐXD
V/v: Điều chỉnh thiết kế Tổ hợp chung cư cao tầng SOHO.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng.

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 1100/09-PMH-CV ngày30/10/2009 của Công ty Liên doanh Phú Mỹ Hưng xin ý kiến về việc điều chỉnhthiết kế cơ sở công trình Tổ hợp chung cư cao tầng SOHO tại lô R12, R15, R18Khu A - Khu đô thị mới Nam TP Hồ Chí Minh, do công ty là chủ đầu tư. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tổ hợp chung cư cao tầng SOHO đã được Bộ Xây dựng thẩm địnhthiết kế cơ sở tại văn bản số 2443/BXD-HĐXD ngày 08/12/2008. Thiết kế cơ sởcông trình được lập căn cứ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được Banquản lý Khu Nam TP Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 94/QĐ-BQL ngày12/8/2008. Công trình gồm 9 khối nhà quy mô từ 8 tầng đến 28 tầng, phía dưới là01 tầng hầm; kết cấu chịu lực chính là hệ cột, dầm, sàn kết hợp với các váchcứng bê tông cốt thép đổ tại chỗ; móng sử dụng móng cọc BTCT.

Theo giải trình của chủ đầu tư tại văn bản số 1100/09-PMH-CVngày 30/10/2009, để đáp ứng tốt hơn yêu cầu sử dụng công trình, chủ đầu tư vànhà thầu thiết kế kiến nghị điều chỉnh mở rộng ranh giới tầng hầm so với thiếtkế cở sở đã được thẩm định; ranh giới mở rộng tầng hầm nằm trong phạm vi ranhgiới khu đất theo quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 được duyệt.

Việc mở rộng ranh giới tầng hầm như trên đã được Ban quản lýKhu Nam TP Hồ Chí Minh phê duyệt tại Quyết định số 96/QĐ-BQLKN ngày 07/10/2009về việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 lô R12, R15,R18 khu A - Khu đô thị mới Nam TP Hồ Chí Minh và không làm thay đổi giải phápthiết kế chủ yếu trong thiết kế cơ sở đã được thẩm định. Vì vậy, căn cứ Điều 17Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 và Điều 1 Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xâydựng thì việc điều chỉnh do chủ đầu tư quyết định và chịu trách nhiệm về quyết địnhcủa mình. Chủ đầu tư phải tổ chức thẩm định, phê duyệt thiết kế điều chỉnh theođúng quy định, đảm bảo an toàn công trình.

Ngoài nội dung trên, những nội dung khác trong thiết kế cơsở vẫn thực hiện theo văn bản số 2443/BXD-HĐXD ngày 08/12/2008 của Bộ Xâydựng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban quản lý Khu Nam TP Hồ Chí Minh;
- Lưu: VP, HĐXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh