BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2551/TCT-PCCS
V/v: Sử dụng chứng từ khi xuất bán hàng hóa, dịch vụ

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006

Kính gửi:

Công ty Unilever Việt Nam
Đ/c: Tầng 11, Central Plaza Office Building, 17 Lê Duẫn, Quận 1, TP. HCM

Trả lời công văn đề ngày 20/6/2006 của Công ty Unilever Việt Nam về việc lập hóa đơn, chứng từ khi xuất bán hàng hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 1.2, Mục VI Phần B Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn về in, phát hành, quản lý và sử dụng hóa đơn đã quy định thời điểm lập hóa đơn như sau: "Hóa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ và các khoản tiền phát sinh theo quy định".

Căn cứ vào quy định nêu trên, Công ty TNHH Unilever Bestfoods & Elida P/S Việt Nam khi xuất bán hàng hóa cho Công ty liên doanh Lever Việt Nam thì phải lập hóa đơn GTGT và giao ngay cho Công ty liên doanh Lever Việt Nam. Công ty TNHH Unilever Bestfoods & Elida P/S Việt Nam và Công ty liên doanh Lever Việt Nam là hai đơn vị kinh doanh riêng biệt không phải là đơn vị phụ thuộc với nhau, do đó không được phép sử dụng Phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ thay cho việc lập hóa đơn trong trường hợp này.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty Unilever Việt Nam biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
-
Như trên;
- Cục thuế TP. HCM;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương