BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2552/BXD-HĐXD
V/v: chủ trương làm Chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tàu trên cao dọc theo tuyến đường Láng - Hoà Lạc.

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 7713/VPCP-KTN ngày02/11/2009 của Văn phòng Chính phủ đề nghị có ý kiến về về chủ trương làm Chủđầu tư dự án đầu tư xây dựng tuyến đường tàu trên cao dọc theo tuyến đường Láng- Hoà Lạc theo kiến nghị của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựngViệt Nam (Vinaconex) tại văn bản số 3738/2009/CV-ĐT ngày 27/10/2009. Sau khinghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại Quyết định số 90/2008/QĐ-TTg ngày 09/7/2008, Thủ tướngChính phủ đã phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nộiđến năm 2020, trong đó có dự án đường sắt đô thị Hà Nội, tuyến số 5 (Nam Hồ Tây- Ngọc Khánh - Láng - Hoà Lạc), dài khoảng 34,5km. Tuyến đường sắt đô thị nàycó chức năng kết nối trung tâm thành phố Hà Nội với các khu đô thị dọc theohành lang Láng - Hoà Lạc.

Căn cứ phương án sơ bộ (ga đầu từ Đại học Quốc gia, đến gacuối trên đường vành đai 3) của Vinaconex thì đoạn tuyến đề xuất là một phầncủa tuyến đường sắt đô thị số 5.

Trong điều kiện nguồn vốn ngân sách còn hạn chế, việc huyđộng các nguồn vốn khác để đầu tư cơ sở hạ tầng là một chủ trương đang được nhànước khuyến khích, Bộ Xây dựng ủng hộ đề xuất của doanh nghiệp tham gia đầu tưbằng nguồn vốn huy động hợp pháp. Tuy nhiên, cần phải căn cứ vào hình thức đầutư dự án để lựa chọn nhà đầu tư theo quy định hiện hành.

Nếu được Thủ tướng Chính phủ cho phép, Tổng công ty cổ phầnxuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam nên lựa chọn đơn vị tư vấn có nhiều kinhnghiệm và năng lực phù hợp trong lĩnh vực đường sắt để nghiên cứu lập dự án đầutư xây dựng theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Văn phòng Chínhphủ nghiên cứu, tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TCT cổ phần xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam;
- Lưu: VP, Vụ HĐXD (ĐTB - 05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh