BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2552 TCT/NV1
V/v chứng từ thanh toán hàng xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty may Chiến Thắng

Trả lời công văn số 134CV/TV ngày 24/3/2003 của Công ty may Chiến Thắng về chứng từ thanh toán hàng hoá xuất khẩu, Tổng Cục thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại điểm 1, mục II, phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng; Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 (nêu trên) thì:

- Trường hợp hàng hoá xuất khẩu trước ngày 1/10/2002 nhưng khách hàng nước ngoài có thanh toán trước bằng số tiền mặt và có xác nhận của phía khách hàng nước ngoài đã thanh toán đó được coi là đủ thủ tục cùng các hồ sơ khác quy định tại điểm 1, Mục II, Phần B Thông tư số 122/2000/TT-BTC (nêu trên) để làm cơ sở áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% đối với hàng hoá xuất khẩu.

- Các hàng hoá xuất khẩu từ ngày 1/10/2002 trở đi (trừ trường hợp xuất khẩu hàng hoá, dịch vụ để trả nợ nước ngoài cho Chính phủ; hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng thì chứng từ than toán thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính), nếu không thực hiện thanh toán qua ngân hàng thì không đủ điều kiện để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, kể cả trường hợp hàng hoá xuất khẩu đã được Công ty ký hợp đồng bán với khách hàng nước ngoài trước ngày 1/10/2002.

Tổng Cục thuế trả lời để Công ty may Chiến Thắng biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc