BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2552/TCT-PCCS
V/v: Thuế GTGT đối với hoạt động tư vấn

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp

Trả lời công văn số 29/TV-TCKT ngày 12/06/2006 của Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp về thuế suất thuế GTGT đối với dịch vụ tư vấn cho dự án do Ngân hàng tái thiết Đức viện trợ không hoàn lại; Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.19 mục II phần B Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định: "dịch vụ tư vấn pháp luật và các dịch vụ tư vấn khác", áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty là nhà thầu phụ cung cấp dịch vụ tư vấn cho nhà thầu chính của dự án thoát nước và xử lý nước thải do Ngân hàng tái thiết Đức tài trợ thì Công ty phải nộp thuế GTGT với mức thuế suất là 10%.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty tư vấn xây dựng tổng hợp biết và thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh;
- Lưu: VT, PCCS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương