VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2552/VPCP-KTN
V/v tình hình thực hiện Dự án FSO-5

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

Kính gửi: Tậpđoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam.

Xétđề nghị của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại công văn số 2636/BC-DKVN ngày 15tháng 4 năm 2009 về tình hình thực hiện Dự án đóng mới Kho nổi chứa xuất dầuFSO-5 tại Vinashin, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Tập đoàn Công nghiệpTàu thủy Việt Nam báo cáo tiến độ thực hiện Dự án nêu trên.

Vănphòng Chính phủ thông báo để các cơ quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: CT, GTVT, KHĐT, TC;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- VPCP: BTCN, PCN Văn Trọng Lý, Vụ TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (4b), GL (17b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý