BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2553/BGDĐT-GDTX
V/v hướng dẫn đánh giá trung tâm học tập cộng đồng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2013

Kính gửi: Cácsở giáo dục và đào tạo

Nhằm giúp các trung tâm học tập cộng đồng(TTHTCĐ) tự đánh giá và cơ quan quản lí đánh giá hiệu quả hoạt động để xác địnhđược mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của TTHTCĐ; đồng thời định hướng TTHTCĐhoạt động toàn diện, phát triển bền vững, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập suốtđời của mọi tầng lớp nhân dân và xây dựng xã hội học tập từ cơ sở, Bộ Giáo dụcvà Đào tạo hướng dẫn các địa phương đánh giá TTHTCĐ như sau:

1. Nội dung đánh giá TTHTCĐ bao gồm 4 nhóm nộidung cơ bản: bộ máy quản lý; tổ chức hoạt động; huy động sự tham gia của xãhội; hiệu quả hoạt động (phụ lục 1 kèm theo).

2. Căn cứ nội dung đánh giá trên, sở giáo dục vàđào tạo bổ sung, cụ thể hóa nội dung chi tiết; hướng dẫn cách thức, quy trìnhđánh giá các TTHTCĐ phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương, coi trọng hiệuquả kinh tế - xã hội của các hoạt động.

3. Phòng giáo dục và đào tạo cấp huyện hướng dẫncác TTHTCĐ hằng năm tự đánh giá, xác định được mức độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ,rút kinh nghiệm để xây dựng kế hoạch hoạt động cho năm tiếp theo; tổ chức đánhgiá hoạt động của TTHTCĐ trên địa bàn huyện, báo cáo sở giáo dục và đào tạo.

4. Hằng năm sở giáo dục và đào tạo tập hợp kếtquả đánh giá TTHTCĐ báo cáo về Bộ (qua Vụ Giáo dục Thường xuyên) số 49 Đại CồViệt – Hà Nội (phụ lục 2 gửi kèm) cùng với báo cáo tổng kết năm học.

Nhận được công văn này, đề nghị các sở giáo dụcvà đào tạo triển khai thực hiện.

Thông tin chi tiết xin liên hệ với ông Phạm XuânLuận, chuyên viên chính Vụ GDTX, điện thoại : 0984 074 042; email: phamxuanluan@gmail.com.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Hội khuyến học( để phối hợp);
- Lưu VT; Vụ GDTX.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Vinh Hiển

PHỤ LỤC 1

NỘI DUNG ĐÁNH GIÁTRUNG TÂM HỌC TẬP CỘNG ĐỒNG
(Kèm theo Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo)

1. Bộ máy quản lý

- Ban giám đốc (có đủ cơ cấu thành phần theo quyđịnh)

- Ban giám đốc được tập huấn chuyên môn nghiệp vụ

- Triển khai và thực hiện văn bản chỉ đạo củacấp trên

- Xây dựng kế hoạch hoạt động sát với thực tiễnđịa phương

- Quản lý sử dụng hiệu quả các nguồn lực

2. Tổ chức hoạt động

- Điều tra nhu cầu học tập, nắm bắt kịp thời vềnhu cầu học tập của người dân

- Thông tin về nội dung, địa điểm, thời gian họckịp thời đến người dân

- Tổ chức tuyên truyền vận động cán bộ, nhân dântham gia học tập

- Số người dân tham gia học tập/năm:

+ Số người học Chương trình XMC, GDTTSBC

+ Số người học nghề ngắn hạn

+ Số lượt người tham gia học các chuyên đề

- Tổng số các chuyên đề đã thực hiện/năm:

+ Các chuyên đề Giáo dục pháp luật

+ Các chuyên đề Giáo dục sức khỏe

+ Các chuyên đề Giáo dục môi trường

+ Các chuyên đề Văn hóa xã hội

+ Các chuyên đề Phát triển kinh tế

+ Các chuyên đề Giáo dục kỹ năng sống

+ Các chuyên đề của chương trình khác

- Các chương trình văn nghệ, thể dục thể thaođược phổ biến

- Các hình thức tổ chức lớp học:

+ Tổ chức lớp học phù hợp đối tượng, điều kiệnngười học và nội dung của chuyên đề

+ Tổ chức lớp học theo câu lạc bộ

+ Tổ chức lớp học mà trong đó người học thườngxuyên được trao đổi, thảo luận, được hướng dẫn tự học và sử dụng Intenet vàohọc tập.

- Tổ chức các hội thi, hội thảo, sinh hoạtchuyên đề để trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động

- Công tác quản lý và lưu trữ hồ sơ hoạt độngtrung tâm.

3. Huy động sự tham gia của xã hội

- Tham gia của cơ quan chuyên môn

- Tham gia của các doanh nghiệp

- Tham gia của nhà hảo tâm

- Tham gia của các cơ sở tôn giáo

- Tham gia của các đoàn thể, tổ chức xã hội

4. Hiệu quả hoạt động

- Tỉ lệ biết chữ trong các độ tuổi tăng

- Số người tham gia học tại TTHTCĐ tăng

- Số hộ nghèo ở địa phương giảm

- Ý thức bảo vệ môi trường được cải thiện rõ rệt

- Thu nhập bình quân /người/năm tăng

- Có nhiều tiến bộ KHKT; và KN tốt được ứng dụngvào cuộc sống

- Bệnh dịch cho người và vật nuôi cây trồng đượcchủ động phòng tránh

- An ninh chính trị ổn định, tệ nạn xã hội giảm

- Sinh hoạt văn hóa, thể thao, nếp sống văn minhcủa nhân dân được cải thiện

- Số lượng người dân có việc làm mới sau họcnghề ngắn hạn tăng

PHỤ LỤC 2

NỘI DUNG BÁO CÁOTỔNG HỢP KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ TTHTCĐ
(Kèm theo Công văn số 2553/BGDĐT-GDTX ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Bộ Giáo dụcvà Đào tạo)

1. Tổng số xã, phường, thị trấn:

- Tổng số TTHTCĐ: …… Tỉ lệ TTHTCĐ/xã(phường): …….

- Số TTHTCĐ đã tổ chức tự đánh giá: ……

- Số TTHTCĐ được Phòng GD&ĐT đánh giá:…….

- Kết quả đánh giá: …………..

2. Công tác tập huấn cho cán bộ TTHTCĐ: ….

3. Tổng số người tham gia học tập:…..

- Số người học Chương trình XMC và GDTTSKBC:……

- Số người học nghề ngắn hạn :………..

- Số lượt người tham gia học các chuyên đề:……

- Số lượt người học GD kỹ năng sống:………

- Số người/lượt người học các chương trình khác:………

4. Các hình thức tổ chức lớp học: ……

5. Kinh phí hoạt động:

- Tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước(theo TT 96/2008/TT-BTC ):

- Kinh phí do xã hội hóa:

- Kinh phí do học viên tự nguyện đóng góp:

6. Nhận xét chung về kết quả hoạt động củaTTHTCĐ: …….

7. Đề xuất kiến nghị:……….