BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2553/BXD-HTKT
V/v Điều chỉnh thiết kế tại Khu liên hợp Đa Phước huyện Bình Chánh Tp Hồ Chí Minh

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Công ty TNHH Xử lý chất thải rắnViệt Nam

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 223/CV-VWS ngày 16/9/2009của công ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam xin ý kiến về việc điều chỉnhthiết kế tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, huyện Bình Chánh thànhphố Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Công trình Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước docông ty TNHH Xử lý chất thải rắn Việt Nam làm chủ đầu tư đã được Bộ Kế hoạch vàĐầu tư cấp giấy phép đầu tư số 2525/GP ngày 28/12/2005; được Bộ Xây dựng thẩmđịnh thiết kế cơ sở tại văn bản số 2652/BXD-KSTK ngày 7/12/2006 và đang tiếnhành xây dựng nhiều hạng mục công trình theo thiết kế được phê duyệt.

2. Các hạng mục được thiết kế điều chỉnh bao gồm:

- Các công trình phụ trợ:

+ Nhà điều hành: Thu nhỏ diện tích mặt bằng, thêm 1 tầngnhằm tăng diện tích sử dụng cho công tác điều hành

+ Xưởng phân loại: Thay đổi kích thước mặt bằng từ 75x150mbằng kích thước 90x160 m cho phù hợp với dây chuyền sản xuất

+ Xưởng trung chuyển: Thay đổi kích thước từ 75x150m bằngkích thước 81,2x119m cho phù hợp với dây chuyền sản xuất.

+ Xưởng bảo trì; Trạm cân xe; Trạm rửa xe; Trạm điện; Trạmxăng dầu được thay đổi vị trí nhằm phù hợp với công tác vận hành trong khu xửlý.

+ Bể nước nổi: Tăng dung tích từ 200m3 lên 650m3, thay thápnước bằng bơm để cung cấp nước cho khu liên hợp.

+ Xây dựng thêm nhà căng tin và phòng thay đồ.

- Các hạng mục hạ tầng:

Xây dựng hệ thống mương cho các ống cấp và thoát nước củacác hạng mục công trình trong khu liên hợp nhằm tránh rò rỉ chất thải ra môitrường.

- Trạm xử lý nước thải: Xây dựng thêm 2 nhà máy xử lý nướcthải (2 đơn nguyên) có công suất 280m3/ngđ và công suất 3.000m3/ngđ nhằm bảođảm sự ổn định và an toàn cho việc xử lý nước rỉ rác.

3. ý kiến về hồ sơ:

- Hồ sơ thiết kế điều chỉnh một số hạng mục của khu liên hợpĐa Phước là phù hợp với tình hình thực tế triển khai dự án, đảm bảo công tácvận hành các công trình xử lý chất thải rắn. Các công trình xây dựng thêm nhưnhà máy xử lý nước thải công suất 280m3/ngđ, nhà máy xử lý nước thải công suất3.000m3/ngđ nằm trên lô đất để xây dựng trạm xử lý nước thải đã được phê duyệt;nhà căng tin và thay đồ nằm trong khuôn viên khu liên hợp không gây ảnh hưởngđến các công trình khác.

- Nhà thầu tư vấn thiết kế điều chỉnh các hạng mục côngtrình trong khu liên hợp là Công ty TNHH tư vấn xây dựng Tân C.C có giấy phépkinh doanh số 4102004670 do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấpngày 5/12/2008 có đủ tư cách pháp nhân theo quy định hiện hành.

- Bộ Xây dựng thống nhất với các điều chỉnh nêu trên, đềnghị công ty Xử lý chất thải rắn Việt Nam khẩn trương hoàn thành các công trìnhđể khu liên hợp hoạt động đạt hiệu quả cao như xưởng phân loại rác, nhà trungchuyển, xưởng chế biến phân vi sinh, hệ thống xử lý nước thải.

- Đối với hệ thống xử lý nước thải sẽ gồm nhà máy có côngsuất 1000m3/ngđ, 280m3/ngđ, 3000m3/ngđ cần nghiên cứu tính toán theo thực tếnước thải trong khu xử lý để phân đợt xây dựng phù hợp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Công ty Xử lý chấtthải rắn Việt Nam triển khai thực hiện dự án theo quy định, hoàn toàn chịutrách nhiệm về các giải pháp thiết kế, đảm bảo hiệu quả đầu tư, an toàn trongquá trình xây dựng vận hành công trình.

Nơi nhận:
- Như­ trên;
- UBND Tp Hồ Chí Minh;
- Sở XD Tp Hồ Chí Minh
- Lưu VP, Cục HTKT.

KT.BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Lại Quang