BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2553/TCHQ-GSQL
V/v hướng dẫn thủ tục hải quan

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2011

Kính gửi:

Công ty Luật TNHH Quang Minh Nam
(Đ/c: 48 Hoàng Ngọc Phách, Hà Nội)

Trả lời công vănsố 2305/2011/CV ngày 23/05/2011 của Công ty Luật TNHH Quang Minh Nam đề nghịhướng dẫn thủ tục chuyển quyền sở hữu máy móc, thiết bị của đối tác nước ngoàigọi tắt là Công ty nước ngoài 1) hiện đang cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nướcngoài tại Việt Nam mượn (gọi tắt là Công ty FIEs) cho đối tượng nước ngoài khác(gọi tắt là Công ty nước ngoài 2), Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về trườnghợp nêu tại điểm 1 công văn số 2305/2011/CV nêu trên:

a. Căn cứ quyđịnh tại khoản 2, Điều 13 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006 của Chínhphủ, hướng dẫn tại khoản 2, Điều 48 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010của Bộ Tài chính, Công ty FIEs thực hiện thủ tục thanh lý máy móc, thiết bịmượn của Công ty nước ngoài 1 và phải làm thủ tục tái xuất máy móc, thiết bị đãmượn; thanh khoản tờ khai tạm nhập với cơ quan hải quan.

Nếu số máy móc,thiết bị mượn từ Công ty nước ngoài 1, Công ty FIEs vẫn tiếp tục mượn từ Côngty nước ngoài 2 thì thủ tục tái xuất thực hiện theo thủ tục tái xuất tại chỗ,trong hồ sơ tái xuất phải có văn bản của Công ty nước ngoài 1 chỉ định Công tyFIEs chuyển số máy móc, thiết bị mượn cho Công ty nước ngoài 2 và hợp đồng mượncủa Công ty FIEs với Công ty nước ngoài 2 phải có điều kiện mượn số máy móc,thiết bị này.

b. Công ty FIEsphải làm thủ tục tạm nhập tại chỗ số máy móc, thiết bị trên để thực hiện hợpđồng mượn (hoặc thuê) với Công ty nước ngoài 2; hồ sơ làm thủ tục tạm nhập tạichỗ phải có hợp đồng mượn (hoặc thuê) ký kết giữa Công ty nước ngoài 2 và Côngty FIEs, trong đó phải có điều kiện mượn số máy móc, thiết bị như nêu tại điểma trên đây.

2. Về trườnghợp nêu tại điểm 2 công văn số 2305/2011/CV nêu trên:

- Công ty FIEsvà Công ty nước ngoài 1 thực hiện thanh lý hợp đồng gia công theo quy định tạiĐiều 35 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP dẫn trên; Công ty nước ngoài 1 có văn bảnchỉ định Công ty FIEs chuyển số máy móc, thiết bị mượn cho Công ty nước ngoài2.

- Hết thời hạnhợp đồng gia công, Công ty FIEs thực hiện thanh khoản hợp đồng gia công theoquy định; việc chuyển máy móc, thiết bị sang hợp đồng gia công giữa Công tynước ngoài 2 và Công ty FIEs thực hiện theo hướng dẫn tại điểm 6.2.3, KhoảnXII, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC và khoản 5 Điều 12 Thông tư số 74/2010/TT-BTC .

- Trong hợp đồnggia công ký giữa Công ty FIEs và Công ty nước ngoài 2 phải có điều khoản nhậnhàng từ Công ty nước ngoài 1.

Khi làm thủ tụcthông báo hợp đồng gia công ký với Công ty nước ngoài 2, ngoài hồ sơ hải quanphải nộp và xuất trình theo quy định, Công ty FIEs xuất trình thêm văn bản chỉđịnh của Công ty nước ngoài 1.

Tổng cục Hảiquan trả lời để Công ty Luật TNHH Quang Minh Nam biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh