BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 2553/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

Hà Nội, ngày 07 tháng 7 năm 2008

Kínhgửi: Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà.

Trảlời công văn số 1125/CT-THNVDT ngày 27/3/2008 của Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà vềthuế GTGT đối với công trình xây dựng ở nước ngoài, Tổng cục Thuế có ý kiến nhưsau:

1.Điểm 1 mục II phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 của Bộ Tài chínhhướng dẫn thuế suất 0% áp dụng đối với hàng hoá dịch vụ sau: “hoạt động xâydựng, lắp đặt các công trình ở nước ngoài”. Như vậy, hoạt động xây dựng côngtrình tại Campuchia của Công ty TNHH Kiến Thành áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Điểm1.2.d mục III phần B Thông tư số 32/2007/TT-BTC ngày 9/4/2007 nêu trên hướngdẫn hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu được khấu trừ thuế GTGT đầu vào phải có đủ điềukiện và các thủ tục sau:

1.Hợp đồng bán hàng hoá;

2.Tờ khai hải quan về hàng xuất khẩu;

3.Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu phải thanh toán qua ngân hàng.

Căncứ hướng dẫn nêu trên, hoạt động xây dựng công trình tại Campuchia của Công tyTNHH Kiến Thành được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Công ty được khấu trừ hoặchoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định đối với các hoá đơn GTGT mua hàng hoá,dịch vụ tại Việt nam để phục vụ cho hoạt động xây dựng tại Campuchia. Công typhải có đủ điều kiện và các thủ tục sau: Hợp đồng ký với chủ đầu tư về xây dựngcông trình tại Campuchia, Biên bản nghiệm thu công trình hoàn thành tạiCampuchia, bản xác nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với công trình viện trợkhông hoàn lại của Việt Nam tại Campuchia.

2.Về hạch toán chi phí đối với các chứng từ mua hàng tại Campuchia: Công ty KiếnThành xây dựng công trình tại Campuchia phải nộp thuế TNDN tại Campuchia (nếucó) và nộp thuế TNDN tại Việt nam theo hướng dẫn tại điểm 13 mục IV phần BThông tư số 134/2007/TT-BTC ngày 23/11/2007 của Bộ Tài chính. Công trình xâydựng được nghiệm thu và kê khai nộp thuế theo chính sách thuế tại Campuchia,phần thu nhập còn lại (nếu có) tiếp tục được kê khai nộp thuế theo chính sáchthuế tại Việt Nam, như vậy, chứng từ mua hàng tại Campuchia được tính vào chiphí công trình theo chính sách thuế tại Campuchia và không được kê khai khấutrừ thuế (nếu có) tại Việt Nam.

Tạiđiểm 1 Điều 12 Nghị định số 129/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quyđịnh chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng tronghoạt động kinh doanh quy định:

“Chứngtừ kế toán phát sinh ở ngoài lãnh thổ Việt Nam ghi bằng tiếng nước ngoài, khisử dụng để ghi sổ kế toán ở Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt...

Bảndịch chứng từ ra tiếng Việt phải đính kèm với bản chính bằng tiếng nước ngoài”.

Chứngtừ phát sinh tại Campuchia phải được dịch ra tiếng Việt theo quy định trên làmcăn cứ ghi sổ kế toán.

Tổngcục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Khánh Hoà được biết.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu: VT, CS (2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỒNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương