BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2553 TCT/NV1
V/v: thủ tục hồ sơ đối với Hàng hoá xuất khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2003

Kính gửi: Công ty May 10

Trả lời công văn số 180/VT-TCKT ngày 20/2/2003 của Tổng công ty may 10 về việc quy định của thủ tục hồ sơ để áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%, Tổng cục thuế có ý kiến như sau:

1/. Theo quy định tại điểm 1. Mục III. Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn sử sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và công văn số 1186/NHNN ngày 1/11/2002 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thì:

Hàng hoá xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% phải có đầy đủ các thủ tục, hồ sơ theo quy định tại điểm 1. Mục III thông tư số 82/2002/TT /BTC (nêu trên), trong đó hàng hoá xuất khẩu phải thực hiện thanh toán qua ngân hàng và có các chứng từ thanh toán theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Trường hợp hàng hoá xuất khẩu của doanh nghiệp được thương nhân nước ngoài thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi hoặc đổi đồng Việt Nam từ tài khoản của người không cư trú mở tại ngân hàng được phép ở Việt Nam theo quy định hiện hành về quản lý ngoại hồi và Công ty có đủ các chứng từ theo quy định tại điểm 3 công văn số 1186/NHNN -QLNH của Ngân hàng Nhà nước (nêu trên) thì các chứng từ thanh toán đó xác định đủ điều kiện cùng các hồ sơ áp dụng thuế suất 0% cho hàng hoá xuất khẩu.

Bộ Tài chính đã có công văn số 5957 TC/TCT ngày 9/6/2003 hướng dấn đối với trường hợp hàng hoá xuất khẩu, gia công hàng hoá xuất khẩu thanh toán bằng hình thức bù trừ giữa giá trị hàng hoá xuất khẩu với giá trị hàng hoá mua của khách hàng nước ngoài. Đề nghị công ty may10 liên hệ với cục thuế thành phố Hà Nội để được hướng dẫn cụ thể.

2/ Các hàng hoá xuất khẩu kể từ 1/10/2002 (trừ trường hợp xuất khẩu hàng hoá, dịch

vụ để trả nợ nước ngoài cho Chính phủ; Hàng hoá, dịch vụ xuất khẩu thanh toán bằng hàng thì chứng từ thanh toán thực hiện theo hướng dẫn riêng của Bộ Tài chính), nếu không thực hiện thanh toán qua ngân hàng thì không đủ điều kiện để áp dụng thuế xuất thuế GTGT 0%.

Tổng cục thuế trả lời để Công ty may 10 biết và thực hiện./.

KT TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc