BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2553 TCT/CS
V/v: thu thuế đối với dịch vụ bảo lãnh xe trả góp

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Kiên Giang

Trả lời công văn số 138/CT /NQD ngày 30/5/2001của Cục thuế tỉnh Kiên Giang về việc thu thuế đối với dịch vụ bảo lãnh xe trảgóp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ điểm 7 Mục II Phần A Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính thì đối với dịch vụ bảo lãnh, nếubên bảo lãnh thực hiện nghĩa vụ thanh toán tiền vay thay cho khách hàng, khikhách hàng không thực hiện đúng các nghĩa vụ đã cam kết, khách hàng phải nhậnnợ và hoàn trả số tiền đã trả thay thì doanh thu về dịch vụ bảo lãnh thuộc đốitượng chịu thuế giá trị gia tăng.

Như vậy, các doanh nghiệp kinh doanh xe gắn máybán xe theo hình thức trả góp, ngoài việc thu tiền theo hóa đơn bán xe, cònthực hiện dịch vụ bảo lãnh cho khách hàng (thu thêm một khoản tiền bảo lãnhnhằm bảo lãnh cho khách hàng vay tiền của các tổ chức tín dụng để thanh toántiền hàng cho doanh nghiệp) thì phải lập hóa đơn và kê khai nộp thuế GTGT đốivới số tiền bảo lãnh đó. Đồng thời Doanh nghiệp mở sổ sách kế toán để theo dõi,hạch toán các khoản thu dịch vụ bảo lãnh và các khoản chi phí có liên quan phùhợp với hợp đồng bảo lãnh như chi phí đi đòi nợ, bồi thường trong trường hợpkhách hàng không có khả năng thanh toán... để xác định kết quả kinh doanh vàthu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trường hợp cá nhân thực hiện dịch vụ bảo lãnhphải kê khai nộp thuế GTGT và mở sổ sách theo dõi, hạch toán như hướng dẫn ởtrên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế biết vàhướng dẫn thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến