BỘ THƯƠNG MẠI--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2553 TM-CSTNTN
V/v lưu thông tiêu thụ các sản phẩm xăng

Hà Nội, ngày 03 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Sở Thương mại - Du lịch các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Chỉ thị số 24/2000/CT-TTg ngày 23tháng 11 năm 2000 của Thủ tướng Chính phủ về triển khai sử dụng xăng không phachì ở Việt Nam; ý kiến chỉ đạo của Chính phủ tại các văn bản số 348/CP-KG ngày27 tháng 4 năm 2001 và số 494/CP-KTTH ngày 06 tháng 6 năm 2001 và số 2372/TM-CSTNTN ngày 20/6/2001 gửi các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầu mối,các Bộ ngành liên quan cùng phối hợp thực hiện nhằm chuẩn bị đầy đủ các điềukiện về cơ sở vật chất, nguồn hàng cung ứng, giá bán đối với từng sản phẩm xăngkhông pha chì... theo tiến độ thời gian quy định của Chính phủ.

Để thực hiện tốt chủ trương chuyển sang sử dụngxăng không pha chì theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ xin lưu ýSở Thương mại - Du lịch một số điểm sau đây:

1. Về công tác tuyên truyền: Việc thay đổi tậpquán sử dụng từ xăng pha chì sang xăng không pha chì trên toàn lãnh thổ ViệtNam là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước. Do nhận thức của mỗi người tiêudùng còn có khác nhau, Sở cần phối hợp chặt chẽ với Sở Giao thông Vận tải địaphương làm tốt công tác tuyên truyền, giải thích rõ mục đích, lợi ích việc sửdụng xăng không pha chì đối với sức khoẻ con người và môi trường.

2. Về các sản phẩm xăng không pha chì: Căn cứTiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6776: 2000 xăng không chì - Yêu cầu kỹ thuật, Quyếtđịnh số 12/2001/QĐ-BKHCNMT ngày 04/6/2001 của Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệvà Môi trường quy định tạm thời về yêu cầu kỹ thuật đối với xăng không chì RON83, xăng không pha chì gồm các sản phẩm: RON 90, RON 92, RON 95 và RON 83.

Các sản phẩm nói trên được phép nhập khẩu, lưuthông tiêu thụ trên thị trường Việt Nam.

3. Về nhập khẩu xăng: Bộ đã có văn bản hướng dẫnsố 1441/TM-XNK ngày 14/6/2001 yêu cầu các doanh nghiệp nhập khẩu xăng dầu đầumối đảm bảo việc đáp ứng các nhu cầu về xăng cho thị trường, không để thiếunguồn cung ứng trong quá trình chuyển đổi sử dụng xăng không pha chì.

4. Về lưu thông, tiêu thụ các sản phẩm xăng: Bộđã có văn bản số 2372/TM-CSTNTN ngày 20/6/2001, trong đó quy định:

4.1. Các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu cầnđẩy nhanh việc tiêu thụ các sản phẩm xăng pha chì hiện đang tồn kho tại cáckhâu lưu thông, kể cả xăng Dự trữ Quốc gia.

4.2. Trong thời kỳ đầu chuyển đổi, trên một địabàn đồng thời lưu thông cả 2 loại xăng (xăng pha chì và xăng không pha chì),mức giá bán mỗi sản phẩm có khác nhau; các doanh nghiệp cần có các biện phápquản lý thích hợp về nguồn, giá bán không những đối với các cửa hàng bán lẻthuộc doanh nghiệp mà còn đối với các đại lý bán sản phẩm của mình. Tại các cửahàng bán xăng cần niêm yết rõ mức giá bán đối với từng loại sản phẩm để kháchhàng tiện theo dõi.

5. Về mức giá bán tối đa (giá trần) đối với từngsản phẩm của các loại xăng:

5.1. Đối với các sản phẩm xăng pha chì: tiếp tụcthực hiện mức giá bán tối đa quy định tại Quyết định số 76/2000/QĐ-BVGCP ngày20/9/2000 của Trưởng Ban Vật giá Chính phủ, cụ thể như sau:

+ Xăng chất lượng cao (xăng chì) RON 92: 5.400đồng/lít.

+ Xăng thường (xăng ô tô thông dụng) xăng chìRON 83: 5.100 đồng/lít.

5.2. Đối với các sản phẩm xăng không pha chì:thực hiện theo các Quyết định số 39/2001/QĐ-BVGCP ngày 31/5/2001 và số 50/2001/QĐ-BVGCP ngày 19/6/2001 của Trưởng ban Vật giá Chính phủ về giá bán tốiđa xăng không pha chì, mức giá bán tối đa từng sản phẩm, cụ thể như sau:

+ Xăng không chì RON 90: 5.100 đồng/lít.

+ Xăng không chì RON 92: 5.300 đồng/lít.

+ Xăng không chì RON 83: 4.900 đồng/lít.

5.3. Đối với sản phẩm xăng không chì RON 95: sảnphẩm này do lượng lưu thông tiêu thụ trên thị trường không nhiều, các doanhnghiệp kinh doanh nhập khẩu xăng dầu đầu mối lập phương án giá bán, kiến nghịBan Vật giá Chính phủ, Bộ Thương mại xem xét, thống nhất quyết định khi có nhucầu kinh doanh.

5.4. Về kiểm tra thực hiện giá bán xăng: TrưởngBan Vật giá Chính phủ đã có Chỉ thị số 02/2001/CT-BVGCP ngày 20/6/2001 về việckiểm tra thực hiện giá bán xăng không pha chì: Sở Thương mại - Du lịch chỉ đạoChi Cục quản lý thị trường phối hợp với các Ban ngành chức năng thực hiện tốtcác yêu cầu quy định của Chỉ thị nói trên tại địa phương mình.

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Hồ Huấn Nghiêm