BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2554/BCT-XNK
V/v tạm nhập tái xuất hàng hóa

Hà Nội, ngày 27 tháng 03 năm 2012

Kính gửi:

Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quế Lâm
(Số 13 Xuân Diệu, Trần Phú, TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh)

Trả lời công văn số 03/CV-QL /12ngày 15 tháng 3 năm 2012 của Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Quế Lâm về việckinh doanh tạm nhập tái xuất hàng hóa, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Thương mạivà Du lịch Quế Lâm được tạm nhập tái xuất hàng hóa theo các hợp đồng đã ký vớicác chi tiết sau (hợp đồng mua hàng số 05/QL-SX ký với Công ty Wing LeeTranding (China) Company Ltd. - Hồng Kông, hợp đồng bán hàng số 05/QL-TQ ký vớiCông ty Shangsi Fengshun Trading Co., Ltd - Trung Quốc):

TT

Tên hàng hóa

Đơn vị tính

Số lượng

1

Quần áo đã qua sử dụng

Tấn

200

2

Vải vụn mới được loại ra từ quá trình sản xuất

Tấn

200

Tổng trị giá: 4.000 USD (bốn ngànđô la Mỹ)

- Cửa khẩu nhập hàng: Cảng biểnquốc tế Hải Phòng/Cái Lân.

- Cửa khẩu xuất hàng: Cửa khẩu quốctế Móng Cái (Quảng Ninh).

2. Toàn bộ số hàng tạm nhập phảiđược tái xuất, tuyệt đối không được đưa vào thị trường nội địa để tiêu thụ;Không sử dụng và làm phát tán hàng hóa trong quá trình vận chuyển, lưu giữ tạiViệt Nam; Không làm thay đổi tính chất, khối lượng của hàng hóa.

3. Quần áo đã qua sử dụng phải cóChứng thư giám định đảm bảo vệ sinh y tế và môi trường của cơ quan có thẩmquyền nước xuất khẩu cấp.

4. Việc thanh toán tiền hàng thựchiện theo quy định về quản lý ngoại hối và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam.

5. Việc tạm nhập tái xuất hàng hóathực hiện theo các quy định hiện hành và chịu sự giám sát của hải quan cho tớikhi hàng thực xuất ra khỏi Việt Nam.

Văn bản này có giá trị thực hiện đến30 tháng 9 năm 2012.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng cục Hải quan;
- Lưu: VT, XNK, Lienbb (5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên