BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2554/TCHQ-GSQL
V/v: xuất xứ lô hàng cao su xuất khẩu

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2006

Kính gửi:

- Cục Hải quan Tây Ninh
- Công ty TNHH SX XNK Vương Đạt

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 27/06/VB của Công ty TNHH SX XNK Vương Đạt đề nghị xem xét giải quyết việc thanh khoản hồ sơ đối với 02 lô hàng cao su xuất khẩu thuộc tờ khai số 44/NK /NSK/HQXM ngày 28/6/2005 và số 45/NK /NSK/HQXM ngày 29/6/2005. Về việc này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo trình bày tại công văn trên, việc Công ty nhập khẩu cao su nguyên liệu từ Cămpuchia để sản xuất bằng cách pha trộn theo tỷ lệ 99,6% cao su nguyên liệu và 0,04% acid thành cao su hỗn hợp xuất khẩu sang Trung Quốc thì không làm thay đổi xuất xứ của lô hàng vì cao su hỗn hợp vẫn giữ đặc trưng cơ bản như một nguyên liệu cao su thô. Việc phối trộn acid chỉ là thao tác chế biến đơn giản, không được coi là gia công chế biến đủ để làm thay đổi xuất xứ hàng hóa.

Do vậy, căn cứ quy định tại điểm 2 Phụ lục quy định xuất xứ hàng hóa ban hành kèm theo Thông tư 09/2000/TTLT-BTM-TCHQ ngày 17/4/2000 của Bộ Thương mại và Tổng cục Hải quan thì mặt hàng cao su nguyên liệu do Cămpuchia sản xuất, sau khi đã được pha trộn tại Việt Nam, vẫn được coi là có xuất xứ Cămpuchia.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan Tây Ninh và Công ty được biết, thực hiện.


Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (02 bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Ngọc Túc