BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
------------------

Số: 2554/TCT-CS

V/v: Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------------------

Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2012

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thái Nguyên

Cục thuế tỉnh Thái Nguyên có Công văn số 495/CT-TT &HT ngày 11/04/2012 về vướng mắc chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 153/2011/TT-BTC ngày 11/11/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

+ Tại khoản 1 Điều 9 quy định:

“1. Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế theo quy định tại Luật Thuế SDĐPNN và hướng dẫn tại Thông tư này”.

+ Tại khoản 5 Điều 9 quy định:

“Điều 9. Miễn thuế

5. Đất ở trong hạn mức của người hoạt động cách mạng trước ngày 19/8/1945; thương binh hạng 1/4, 2/4; người hưởng chính sách như thương binh hạng 1/4, 2/4; bệnh binh hạng 1/3; anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; mẹ Việt Nam anh hùng; cha đẻ, mẹ đẻ, người có công nuôi dưỡng liệt sỹ khi còn nhỏ; vợ, chồng của liệt sỹ; con của liệt sỹ đang được hưởng trợ cấp hàng tháng; người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc da cam; người bị nhiễm chất độc da cam mà hoàn cảnh gia đình khó khăn”.

Căn cứ các quy định trên, nếu người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học thuộc đối tượng được miễn thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo quy định tại khoản 5 Điều 9 Thông tư số 153/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

- Trường hợp người đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không phải là đối tượng được miễn, giảm thuế mà một trong các thành viên trong gia đình thuộc đối tượng được miễn giảm thuế chưa được quy định. Do đó, Tổng cục Thuế ghi nhận trường hợp này để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét để hướng dẫn xử lý thống nhất.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế được biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ PC, CST-BTC;
- Vụ PC-TCT;
- Lưu: VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn