VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2554/VPCP-KGVX
V/v hợp tác đào tạo nhân lực với Hiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Để tiếp tục triển khai chủ trươngđào tạo nhân lực đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, trong đó có các doanh nghiệp cóvốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiếnchỉ đạo như sau:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủtrì, phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ động làm việc vớiHiệp hội doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam, mời Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Namcùng dự để thảo luận việc hợp tác đào tạo nhân lực cho các doanh nghiệp HànQuốc tại Việt Nam, đặc biệt việc cung cấp nhân lực công nghệ thông tin đáp ứngnhu cầu của doanh nghiệp Hàn Quốc. Thời gian thực hiện việc này trong tháng 4năm 2013. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả làm việc.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP (để b/c);
- Hiệp hội DN Hàn Quốc tại Việt Nam, Tầng 13 Chamvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, các Vụ: PL, TH, QHQT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định