VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2554/VPCP-KGVX
V/v Chủ trương xây dựng dự án đầu tư Khu liên hợp thể thao thành phố Hải Phòng giai đoạn II (2010 - 2015)

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng tại vănbản số 6106/UBND-VX ngày 16 tháng 10 năm 2009 và ý kiến của các Bộ: Văn hóa,Thể thao và Du lịch (công văn số 108/BVHTTDL-KHTC ngày 12 tháng 01 năm 2010),Tài chính (công văn số 16808/BTC-ĐT ngày 27 tháng 11 năm 2009) và Kế hoạch vàĐầu tư (công văn số 8982/BKH-LĐVX ngày 20 tháng 11 năm 2009) về chủ trương lậpdự án đầu tư xây dựng Khu liên hợp thể thao thành phố Hải Phòng giai đoạn II(2010 - 2015), Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 1567/QĐ-TTg ngày 31/10/2008 của Thủtướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch triển khai tiếp Nghị quyết số32-NQ/TW ngày 05 tháng 8 năm 2003 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triểnthành phố Hải Phòng, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng trao đổi thống nhấtvới các Bộ liên quan về quy mô, nội dung đầu tư Dự án đầu tư Khu liên hợp thểthao thành phố Hải Phòng giai đoạn 2010 - 2015 bảo đảm phù hợp với quy hoạchtổng thể; xác định rõ mức vốn hỗ trợ từ ngân sách Trung ương, tính toán khảnăng cân đối ngân sách địa phương và các nguồn huy động khác; trên cơ sở đó chỉđạo xây dựng, tổ chức thẩm định và phê duyệt Dự án theo quy định hiện hành.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phốHải Phòng và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg CP;
- Tổng cục Thể dục thể thao;
- VPCP: BTCN, các PCN, các Vụ: TH, KTTH, ĐP, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ