VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2554/VPCP-KTTH
V/v thu phí dịch vụ chuyển container tại Việt Nam

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam,
- Bộ Giao thông vận tải
- Bộ Thương mại
- Bộ Tư Pháp

Bộ Giao thông vận tải có công văn số 1812/GTVT-PCVT ngày 05 tháng 5 năm 2003 gửi Văn phòng Chính phủ (có gửi Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan) nêu ý kiến xử lý việc IADA dự định đơn phương áp đặt thu phí dịch chuyển Container từ các container hàng hoá xuất nhập khẩu của Việt Nam.

Về việc này, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 4640/VPCP-KTTH ngày 22 tháng 8 năm 2002, Văn phòng Chính phủ xin đề nghị Bộ Tài chính phối hợp với Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan liên quan xử lý./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
HÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quốc Huy