BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 2555/UBCK-QLHP
V/v đăng ký, lưu ký của công ty đại chúng

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Các Công ty đại chúng chưa niêm yết

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có công văn số 1044/UBCK-QLPHngày 04 tháng 6 năm 2009 và công văn số 1879/UBCK-QLPH ngày 10 tháng 9 năm 2009gửi các công ty đại chúng thông báo lộ trình đăng ký, lưu ký cho các công tyđại chúng chưa niêm yết. Tuy nhiên, theo danh sách của Trung tâm Lưu ký Chứngkhoán cung cấp thì đến ngày 03 tháng 11 năm 2009, Quý Công ty vẫn chưa thựchiện đăng ký, lưu ký chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước yêu cầu Quý Côngty thực hiện gửi kế hoạch đăng ký, lưu ký chứng khoán cho Trung tâm Lưu KýChứng khoán trước ngày 31 tháng 12 năm 2009. Quá thời hạn trên, Ủy ban Chứngkhoán sẽ xem xét xử lý vi phạm theo quy định của Pháp luật.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo để Quý Công ty thựchiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLPH.

TL. CHỦ TỊCH
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ QUẢN LÝ PHÁT HÀNH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Thị Hòa