VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2555/VPCP-KGVX
V/v thuốc Cedemex trong cắt cơn, cai nghiện ma túy.

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2013

Kính gửi:

- Bộ Y tế;
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Xét báo cáo của Bộ Y tế (Báo cáo số 146/BC-BYT ngày 18/03/2013); Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (Báo cáo số 355/LĐTBXH-PCTNXH ngày 31/01/2013), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủyban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm có ý kiếnnhư sau:

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xãhội tiếp tục hỗ trợ tỉnh Thái Nguyên triển khai thực hiện thí điểm mở rộng môhình hỗ trợ điều trị cắt cơn, cai nghiện ma túy bằng thuốc Cedemex ở cộng đồng;đưa kết quả đánh giá sử dụng các bài thuốc, phương pháp hỗ trợ điều trị cắt cơncai nghiện và hướng áp dụng vào Đề án "Đổi mới công tác cai nghiện matúy", khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ.

2. Bộ Y tế chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, ngành, địa phương liên quan và Viện nghiên cứu điều trị các bệnh hiểmnghèo tiếp tục triển khai thí điểm và tổng kết, đánh giá hiệu quả việc sử dụngthuốc hỗ trợ cắt cơn nghiện ma túy Cedemex trong quá trình cai nghiện ma túytại gia đình và cộng đồng ở các địa phương; tiến hành đánh giá hiệu quả thuốcCedemex và các thuốc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy đang được lưu hành tại ViệtNam; báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để BộLao động - Thương binh và Xã hội, Bộ Y tế, các cơ quan và địa phương liên quanbiết, thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, PTTg Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT;
- Viện Nghiên cứu điều trị các bệnh hiểm nghèo;
- Lưu: VT, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định