TỔNG CỤC THUẾ
CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2556/CT-TTHT
V/v: Bù trừ thuế Thu nhập cá nhân

TP.Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2012.

Kính gửi:

Công ty TNHH Điện Lim Kim Hai VN
Địa chỉ: 78 Hoa Cúc, P.7, Q. Phú Nhuận
Mã số thuế: 0309767298

Trả lời văn thư ngày 21/03/2012 của Công ty về bù trừ thuế thunhập cá nhân (TNCN) nộp thừa, Cục thuế TP có ý kiến như sau:

- Căn cứ Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/09/2008 của BộTài Chính hướng dẫn về thuế TNCN;

- Căn cứ điểm 2 Điều 28 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày28/02/2011 của Bộ Tài Chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản LýThuế:

“Người nộp thuế có quyền giải quyết số tiền thuế, tiền phạtnộp thừa theo các cách sau:

a) Bù trừ số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với số tiền thuế,tiền phạt còn nợ, kể cả bù trừ giữa các loại thuế với nhau.

Trường hợp người nộp thuế được hoàn trả đồng thời có nghĩavụ phải nộp các khoản thu khác, nếu có đề nghị bù trừ các khoản được hoàn trảvới khoản phải nộp thì phải lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu NSNN theo mẫusố 01/ĐNHT ban hành kèm theo Thông tư này, trong đó ghi rõ nội dung phần đềnghị bù trừ cho khoản phải nộp, gửi cơ quan thuế nơi hoàn trả để xem xét giảiquyết. Cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế kiêm bù trừ thu NSNN theo mẫusố 02/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này để vừa giải quyết hoàn thuế đồng thờikết hợp thu số tiền thuế, tiền phạt còn nợ ngân sách nhà nước, gửi người nộpthuế.

b) Trừ vào số tiền thuế, tiền phạt phải nộp của lần nộp tiếptheo.

Việc bù trừ giữa số tiền thuế, tiền phạt nộp thừa với sốtiền thuế phải nộp của lần nộp tiếp theo của cùng một loại thuế được thực hiệntự động trong hệ thống quản lý của cơ quan thuế.

c) Hoàn trả khi người nộp thuế không còn nợ tiền thuế, tiềnphạt.

Thủ trưởng cơ quan thuế ra Quyết định hoàn thuế theo mẫu số 01/QĐHT ban hành kèm theo Thông tư này, gửi người nộp thuế; căn cứ Quyết địnhhoàn thuế, lập Lệnh hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước mẫu số 01/LHT banhành kèm theo Thông tư này gửi Kho bạc nhà nước đồng cấp để thực hiện hoàn trảcho người nộp thuế”.

- Căn cứ Công văn 230/TCT-TNCN ngày 17/01/2012 của Tổng CụcThuế hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2011;

Trường hợp của Công ty trong năm 2011 được ủy quyền của ngườilao động, Công ty thực hiện quyết toán thuế TNCN thay cho người lao động. Saukhi quyết toán có số thuế TNCN nộp thừa, nếu Công ty lựa chọn thực hiện bù trừsố thuế TNCN đã nộp thừa vào số thuế TNCN phải nộp của các kỳ tiếp theo thìCông ty không phải lập hồ sơ xin hoàn thuế. Việc bù trừ giữa số thuế đã nộpthừa với số thuế phải nộp của các kỳ tiếp theo của cùng 1 loại thuế được thựchiện tự động trong hệ thống quản lý của cơ quan thuế.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúngquy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- P.KT 2.
- P.PC
- Lưu (TTHT, HC).
624 - 63468/12 – H.HOA

TUQ. CỤC TRƯỞNG
TRƯỞNG PHÒNG TUYÊN TRUYỀN
HỖ TRỢ NGƯỜI NỘP THUẾ
Trần Thị Lệ Nga