BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2556/TCHQ /PC
V/v hướng dẫn gia hạn thời hạn ra QĐXP

Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2003

Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố

Pháp lệnh xử lý vi phạm hành chính có hiệu lực thi hành từ 01/10/2002, trong quá trình thực hiện Pháp lệnh đã có một số Cục Hải quan tỉnh, thành phố xin ý kiến Tổng cục gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt.

Trong khi chờ hướng dẫn của Chính phủ, của Bộ Tài chính về nội dung này, Tổng cục yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố khi xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính phải căn cứ vào các nội dung sau để báo cáo và xin gia hạn.

1. Tiêu chí về tính chất vụ việc thuộc thẩm quyền của Tổng cục xem xét, gia hạn cụ thể:

- Về thẩm quyền xử phạt: Các vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố; vụ việc thuộc thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nhưng Cục Hải quan tỉnh, thành phố xét thấy cần có thời gian để báo cáo, làm các thủ tục chuyển Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố ra quyết định xử phạt theo thẩm quyền.

- Tiêu chí liên quan đến chủ thể vi phạm: Vụ việc liên quan đến nhiều đối tượng, phải xác minh; vụ việc vi phạm có liên quan đến yếu tố nước ngoài; vụ việc khó xác định chủ thể vi phạm.

- Tiêu chí liên quan đến hành vi vi phạm: Vụ việc liên quan đến cơ chế, chính sách mặt hàng, có cách hiểu và vận dụng chưa thống nhất của các cơ quan quản lý Nhà nước; phải chờ thời gian lấy ý kiến của các cơ quan này; mặt hàng giám định; vụ việc có yếu tố cần phải xác minh, thu thập chứng cứ làm căn cứ để xử phạt.

2. Hồ sơ xin gửi gia hạn: Hồ sơ xin gửi gia hạn gồm có báo cáo tóm tắt về vụ vi phạm, trong báo cáo thể hiện lý do phải xin gia hạn theo các tiêu chí hướng dẫn ở trên; các chứng từ liên quan trực tiếp đến vụ vi phạm cần xin gia hạn đề cập trong báo cáo gửi xin gia hạn.

- Thời hạn gửi hồ sơ xin gia hạn: Trong trường hợp thấy cần có thêm thời gian để xác minh, thu thập chứng cứ làm căn cứ ra quyết định xử phạt, thì trước ngày hết thời hạn ra quyết định xử phạt 10 ngày, người có thẩm quyền xử phạt xét thấy không thể ra quyết định xử phạt đúng thời hạn được thì phải báo cáo và xin gia hạn thời gian ra quyết định xử phạt đến cấp trên trực tiếp; trường hợp đã có văn bản gửi Tổng cục xin gia hạn nhưng Cục Hải quan tỉnh, thành phố đã ra quyết định xử phạt trong thời gian quy định thì phải có văn bản báo cáo để Tổng cục biết.

- Phương thức gửi hồ sơ: Cục Hải quan tỉnh, thành phố báo cáo và gửi hồ sơ vụ việc theo đường fax đồng thời gửi bản chính báo cáo và chuyển hồ sơ sao chuyển theo đường bưu điện.

3. Cơ chế báo cáo: Để theo dõi chặt chẽ nội dung gia hạn quyết định xử phạt yêu cầu Cục Hải quan tỉnh, thành phố vào ngày 25 hàng tháng báo cáo về việc gia hạn (nếu có) theo các nội dung sau đây:

+ Số vụ việc xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đến Tổng cục;

+ Số vụ việc đã ra quyết định xử phạt sau khi Tổng cục đã gia hạn;

+ Số vụ việc đã xin gia hạn đến Tổng cục, trong khi Tổng cục chưa có ý kiến trả lời nhưng Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố sau khi xem xét cơ sở pháp lý đã ra quyết định xử phạt (vì vẫn trong thời hạn ra quyết định xử phạt của Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, thành phố);

+ Tính tỷ lệ % số vụ phải xin gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt đến Tổng cục so với Tổng số vụ ra quyết định xử phạt của Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc Cục Hải quan tỉnh, thành phố kịp thời báo cáo Tổng cục để xem xét giải quyết./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh