BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2556 TCT/NV1
V/v điều chỉnh giá và thuế GTGT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2001

Kính gửi:Cục thuế tỉnh Thanh Hoá

Trả lời công văn số 351 CT/NVT ngày 13/6/2001của Cục thuế tỉnh Thanh Hoá về thuế GTGT đối với xây dựng; Tổng cục Thuế có ýkiến như sau:

Theo quy định tại điểm 5.9 Mục IV Phần B Thôngtư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghịđịnh số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhLuật thuế GTGT thì: “Đối với cơ sở kinh doanh đã xuất bán, cung ứng hàng hóa,dịch vụ và lập hóa đơn do hàng hóa, dịch vụ không đảm bảo chất lượng, quycách... phải điều chỉnh (tăng, giảm) giá bán thì bên bán và bên mua phải lậpbiên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ số lượng, quy cách hàng hóa,mức giá tăng (giảm) theo hoá đơn bán hàng (số, ký hiệu, ngày, tháng của hóađơn, thời gian), lý do tăng (giảm) giá, đồng thời bên bán lập hoá đơn để điềuchỉnh mức giá được điều chỉnh. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh giá cho hàng hóa, dịchvụ tại hoá đơn số, ký hiệu... Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh giá, bên bán và bênmua kê khai điều chỉnh thuế đầu vào, đầu ra”.

Căn cứ quy định trên đây, trường hợp các côngtrình xây dựng hai bên A & B đã lập hóa đơn thanh toán nhưng giá thực tếthanh toán được xác định lại có thay đổi so với giá thanh toán trước đây thìhai bên phải lập biên bản và lập hóa đơn để điều chỉnh giá và thuế GTGT theogiá thực tế quyết toán công trình bàn giao, trên cơ sở đó điều chỉnh lại sốliệu kê khai thuế GTGT theo hóa đơn đã điều chỉnh.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Thanh Hoábiết, thực hiện./.

KT.TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC THUẾ
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Văn Huyến