BỘ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 2557/BXD-KTXD
V/v: Điều chỉnh chi phí xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2009

Kính gửi: Bệnh viện C Đà Nẵng

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 823/BVC-QLDA ngày 19/10/2009của Bệnh viện C Đà Nẵng về điều chỉnh chi phí xây dựng công trình. Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựngHướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu,nhiên liệu và vật liệu xây dựng áp dụng đối với các gói thầu đã và đang triểnkhai thực hiện (thời điểm trước ngày Thông tư có hiệu lực) theo hình thức giáhợp đồng trọn gói, hình thức hợp đồng theo đơn giá cố định. Gói thầu Xây dựngnhà khoa nội đa chức năng và hội trường, khoa dinh dưỡng thuộc dự án Xây dựng,cải tạo, nâng cấp Bệnh viện C Đà Nẵng được các bên ký hợp đồng ngày 21/11/2008(văn bản số 823/BVC-QLDA ) vì vậy việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theonội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và các quy định của nhà nước có liênquan (không điều chỉnh theo hướng dẫn tại Thông tư số 09/2008/TT-BXD).

Bệnh viện C Đà Nẵng căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP, KTXD, S(8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Sơn