BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2557/LĐTBXH-TL
V/v trích một phần lợi nhuận tăng thêm để bổ sung vào quỹ tiền lương

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Công ty Chăn nuôi Đồng Nai

Trả lời công văn số 55/CTCN ngày 18/6/2003 của Công ty Chăn nuôi Đồng Nai về việc ghi tại trích yếu, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

1/ Căn cứ tiết c, điểm 1, phần C, Mục IV Thông tư số 05/2001/TT-BLĐTBXH ngày 29/01/2001 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội, nếu doanh nghiệp bảo đảm đủ điều kiện quy định tại tiết b.3, điểm 2, mục III, Thông tư nói trên mà lợi nhuận thực hiện cao hơn lợi nhuận kế hoạch được xác định gắn với đơn giá tiền lương thì doanh nghiệp được trích tối đa 60% lợi nhuận tăng thêm sau khi đã nộp thuế thu nhập doanh nghiệp để nộp thuế bổ sung (nếu có), bù lỗ của năm trước đối với các khoản lỗ không được trừ vào lợi nhuận trước thuế, nộp tiền thu về sử dụng vốn ngân sách nhà nước, trích lập quỹ sử dụng phòng nghiệp vụ (nếu có), phần còn lại bổ sung vào quỹ tiền lương, tối đa không quá 3 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của doanh nghiệp để phân phối trực tiếp cho người lao động theo quy chế trả lương của doanh nghiệp và dự phòng quỹ tiền lương cho năm sau:

Theo quy định này thì Giám đốc Công ty Chăn nuôi Đồng Nai sau khi trao đổi thống nhất với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp xem xét, quyết định mức phân phối trực tiếp cho người lao động và mức dự phòng quỹ tiền lương cho năm sau. Mức trích tối thiểu là 40% phần lợi nhuận tăng thêm để bổ sung vào quỹ tiền lương của Công ty nhưng không quá 3 tháng lương bình quân thực tế thực hiện của Công ty.

2/ Theo quy định tại tiết C, điểm 2, Phần C, mục IV, Thông số 05. 2001/TT-BLĐTBXh của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội nói trên thì mức trích quỹ tiền lương dự phòng hàng năm từ quỹ tiền lương thực hiện cao hơn quỹ tiền lương kế hoạch theo đơn giá tiền lương được giao của doanh nghiệp do Giám đốc Công ty thoả thuận với Ban Chấp hành công đoàn cùng cấp quyết định và mức dự phòng quỹ tiền lương cho năm sau từ phần lợi nhuận tăng thêm nói trên nhưng phải bảo đảm tổng quỹ tiền lương dự phòng không vượt quá 15% tổng quỹ tiền lương thực hiện của năm trước liền kề.

Đề nghị Công ty Chăn nuôi Đồng Nai thực hiện đúng quy định của Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀN LƯƠNG TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân