BỘ LAO ĐỘNG, THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2558/LĐTBXH-TL
V/v xếp hạng doanh nghiệp

Hà Nội, ngày 01 tháng 8 năm 2003

Kính gửi: Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định

Trả lời công văn số 266/CV-LĐTBXH ngày 21/7/2003 của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội có ý kiến như sau:

Theo quy định điểm 8, mục I, Thông tư số 10/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 04/4/2000 của Liên tịch Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội- Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung Thông tư số 17/1998/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 31/12/1998 về việc xếp hạng doanh nghiệp thì chỉ những doanh nghiệp nhà nước hoạt động công ích thuần tuý, không có lợi nhuận và trong tiêu chuẩn xếp hạng doanh chỉ có chỉ tiêu lợi nhuận mới được tính 10 điểm thay cho việc cộng thêm mức điểm thấp nhất của chỉ tiêu lợi nhuận.

Đối với doanh nghiệp thủy nông, trong tiêu chuẩn xếp hạng (số 48) không có chỉ tiêu lợi nhuận nên không được cộng thêm 10 điểm để tính điểm xếp hạng doanh nghiệp.

Đề nghị Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện đúng quy định Nhà nước./.

TL. BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG- THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
VỤ TRƯỞNG VỤ TIỀNG LƯƠNG- TIỀN CÔNG
Phạm Minh Huân