BỘ TƯ PHÁP
TỔNG CỤC THI HÀNH ÁN
DÂN SỰ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2558/TCTHADS-VP
V/v thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan THADS

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2015

Kính gửi: Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương

Trong thờigian qua, các cơ quan báo chí đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thi hành ándân sự, thường xuyên, kịp thời phản ánh những kết quả, đóng góp của Hệ thốngđối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và của từng địaphương thông qua việc giữ vững ổn định an ninh trật tự, bảo vệ pháp chế xã hộichủ nghĩa, quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân. Tuy nhiên, bên cạnh nhữngkết quả đạt được, công tác phối hợp, phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chítrong Hệ thống tổ chức thi hành án dân sự, nhất là tại các cơ quan Thi hành ándân sự địa phương còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế, chậm được khắc phục, làmảnh hưởng đáng kể đến hình ảnh, uy tín của Ngành.

Để tiếp tụcnâng cao chất lượng, hiệu quả của hoạt động báo chí trong toàn Hệ thống, căn cứNghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày 26/4/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thihành Luật báo chí, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật báo chí, Nghịđịnh số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấpthông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổngthông tin điện tử của cơ quan nhà nước và Quyết định số 25/2013/QĐ-TTg ngày04/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí, Tổng cục Thi hành án dân sự yêu cầu Cục trưởng Cục Thi hành ándân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chi cục trưởng Chi cục Thihành án dân sự các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh tiếp tục thực hiệnnghiêm túc quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí, quán triệtvà thực hiện đầy đủ, kịp thời các nội dung sau đây:

1. Tiếp tụcnâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Cục trưởng,Chi cục trưởng đối với công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Tiếp tục nhận thức sâu sắc, đúng đắn, đầy đủ về tầm quan trọngcủa công tác báo chí nói chung, công tác phát ngôn và cung cấp thông tin chobáo chí nói riêng trong việc tạo sự đồng tình, ủng hộ của các cấp, các ngành,dư luận xã hội và nhân dân địa phương đối với hoạt động thi hành án dân sự trênđịa bàn quản lý.

- Quan tâm, chấn chỉnh việc thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cươngtrong công tác phát ngôn, nêu cao tính trách nhiệm trong phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí, tổ chức quán triệt kịp thời, đầy đủ các quy định phápluật về trách nhiệm cung cấp thông tin cho báo chí trong đội ngũ công chức,người lao động của cơ quan, đơn vị.

- Chủ động hơn trong công tác đối thoại, cung cấp thông tin mộtcách đầy đủ, trung thực, toàn diện cho các cơ quan báo chí, trong đó chú ý đếnbáo chí địa phương; quan tâm phản ánh gương người tốt, việc tốt, tôn vinh nhữngđóng góp của cơ quan thi hành án, những tấm gương tận tụy, mẫu mực của côngchức làm công tác thi hành án; thực hiện tốt nhiệm vụ truyền thông báo chí, xâydựng hình ảnh đẹp về người công chức thi hành án dân sự, cơ quan thi hành ándân sự “kỷ cương, trách nhiệm, tin cậy, thân thiện”.

- Có biện pháp cụ thể để từng bước chuyên nghiệp hóa công tác phốihợp, trao đổi thông tin giữa Cục, Chi cục với cơ quan báo chí. Công chức đượcgiao nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải được trang bịđầy đủ các kiến thức, quy định pháp luật về báo chí; kỹ năng giao tiếp báo chí;tuân thủ chặt chẽ quy trình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí; nhanhnhạy trong phản ứng, phản hồi ý kiến trước thông tin báo chí và vấn đề được dưluận xã hội quan tâm; chính xác, chuẩn mực, nghiêm túc trong sử dụng ngôn ngữ.

2. Triển khaimột số quy định cụ thể của pháp luật về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí tại các Cục, Chi cục

2.1. Về Ngườiphát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

Người phátngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục Thi hành án dân sự là Cục trưởng;của Chi cục Thi hành án dân sự là Chi cục trưởng.

Cục trưởng,Chi cục trưởng có thể giao 01 công chức đảm nhận nhiệm vụ phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí thường xuyên. Họ tên, chức vụ, số điện thoại và địa chỉe-mail của Người phát ngôn của Cục, Chi cục phải được công bố bằng văn bản chocác cơ quan báo chí, Tổng cục Thi hành án dân sự (Văn phòng Tổng cục) và đăngtải trên Trang thông tin điện tử của Cục.

Cục trưởng,Chi cục trưởng có thể ủy quyền cho người có trách nhiệm thuộc cơ quan phát ngônhoặc phối hợp với Người phát ngôn để phát ngôn hoặc cung cấp thông tin cho báochí về những vấn đề cụ thể được giao. Việc ủy quyền phát ngôn phải được thựchiện bằng văn bản, chỉ áp dụng trong từng vụ việc và có thời hạn nhất định. Ngườiphát ngôn, Người được ủy quyền phát ngôn được nhân danh đại diện Cục, Chi cụcphát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

Người phátngôn, Người được ủy quyền phát ngôn phải bảo đảm các tiêu chuẩn: (1) Là côngchức thuộc biên chế chính thức và đang công tác tại Cục, Chi cục, (2) Có lậptrường chính trị, tư tưởng vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, có thái độtrung thực khách quan, (3) Có am hiểu sâu về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơcấu tổ chức và lĩnh vực quản lý của Cục, Chi cục, (4) Có hiểu biết nhất định vềlĩnh vực báo chí, nắm vững các quy định pháp luật về báo chí, (5) Có năng lựcphân tích, tổng hợp, xử lý thông tin báo chí và có khả năng giao tiếp với báochí.

Công chức,người lao động các Cục, Chi cục được cung cấp thông tin cho báo chí theo quyđịnh pháp luật nhưng không được nhân danh Cục, Chi cục để phát ngôn, cung cấpthông tin cho báo chí; không được tiết lộ bí mật công vụ, công tác, thông tinsai sự thật; trung thực khi cung cấp thông tin cho báo chí và chịu trách nhiệmtrước pháp luật về nội dung thông tin đã cung cấp. Các Cục, Chi cục có lưu ýcông chức, người lao động của cơ quan không đưa các thông tin về hoạt động củanội bộ cơ quan, đơn vị trên mạng xã hội.

2.2. Quytrình thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

2.2.1. Hìnhthức phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí

- Cung cấpthông tin thường xuyên

Hàng tháng, Cụctrưởng Cục Thi hành án dân sự tổ chức cung cấp, cập nhật thông tin trên trangtin điện tử của Cục theo các nội dung được quy định tại Nghị định số43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tinvà dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.

- Phát ngônvà cung cấp thông tin trong trường hợp đột xuất, bất thường

Người phátngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn của Cục, Chi cục có trách nhiệm phátngôn và cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho báo chí trong các trường hợpđột xuất, bất thường sau đây:

(1) Khi thấycần thiết phải thông tin trên báo chí về các sự kiện, vấn đề quan trọng có tácđộng lớn trong xã hội thuộc phạm vi quản lý của Cục, Chi cục nhằm cảnh báo kịpthời và định hướng dư luận.

Trường hợpxảy ra vụ việc cần có ngay thông tin ban đầu của Cục, Chi cục thì Người phátngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn có trách nhiệm chủ động phát ngôn, cungcấp thông tin cho báo chí trong thời gian chậm nhất là một (01) ngày, kể từ khivụ việc xảy ra,

(2) Khi cơquan báo chí hoặc cơ quan chỉ đạo, quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phátngôn hoặc cung cấp thông tin về các sự kiện, vấn đề của Cục, Chi cục, lĩnh vựcthuộc phạm vi quản lý của cơ quan đã được nêu trên báo chí hoặc về các sự kiện,vấn đề nêu trên.

2.2.2. Cáctrường hợp từ chối, không phát ngôn và cung cấp thông tin

- Những vấnđề thuộc bí mật nhà nước; những vấn đề bí mật thuộc nguyên tắc và quy định củaĐảng; những vấn đề không thuộc quyền hạn phát ngôn;

- Các vụ việcđang trong quá trình thanh tra; nghiên cứu giải quyết khiếu nại, tố cáo; nhữngvấn đề chưa thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị nhà nước đang trong quá trìnhgiải quyết, chưa có kết luận chính thức của người có thẩm quyền mà theo quyđịnh không được cung cấp thông tin cho báo chí;

- Những vănbản chính sách, đề án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quy định của phápluật chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổ biến.

2.2.3. Tiếpvà làm việc với nhà báo

Trường hợpnhà báo đến trụ sở Cục, Chi cục để thu thập thông tin, tra cứu tài liệu, làmnghiệp vụ báo chí theo quy định tại Điều 8 Nghị định số 51/2002/NĐ-CP ngày26/4/2002 của Chính phủ thì Cục trưởng, Chi cục trưởng bố trí đón tiếp, nghiêncứu, tìm hiểu nội dung báo chí yêu cầu. Trường hợp chưa có đủ thông tin để trảlời, cung cấp thì hẹn lại thời gian trả lời, cung cấp trong thời hạn quy định.

2.2.4. Chuẩnbị nội dung thông tin phát ngôn và cung cấp cho báo chí

Nội dungthông tin phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải được chuẩn bị mộtcách khoa học, chu đáo, chặt chẽ, đảm bảo chính xác, đầy đủ, kịp thời, đúng yêucầu về nội dung và thời hạn cung cấp thông tin.

Nội dungthông tin phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí phải được Cục trưởng, Chicục trưởng nghiên cứu, rà soát kỹ và cho ý kiến trước khi phát ngôn hoặc cungcấp. Trường hợp cần thiết, có thể tổ chức họp tập thể lãnh đạo Cục, Chi cục choý kiến đối với nội dung thông tin.

2.2.5. Xử lýthông tin báo chí

- Đối vớiviệc xử lý thông tin báo chí theo yêu cầu của Lãnh đạo Bộ, Lãnh đạo Tổng cục: Cụctrưởng, Chi cục trưởng có trách nhiệm chủ động, thường xuyên theo dõi chuyênmục “Điểm tin báo chí” trên Cổng thông tin điện tử thi hành án dân sự, đồngthời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trực thuộc Tổng cục trong việc xử lýthông tin báo chí theo quy định tại Quy trình xử lý thông tin báo chí tại Tổngcục Thi hành án dân sự (Ban hành kèm theo Quyết định số 833/QĐ-TCTHADS ngày 08/12/2014của Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự).

- Đối với ýkiến, kiến nghị, phê bình, khiếu nại của tổ chức, công dân, tố cáo của công dândo cơ quan báo chí chuyển đến hoặc đăng, phát trên báo chí, đặc biệt là báo chítại địa phương, thì trong thời hạn không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận được hoặctừ ngày báo chí đăng, phát, Cục trưởng, Chi cục trưởng tổ chức rà soát, nghiêncứu kỹ và phải có văn bản thông báo cho cơ quan báo chí kết quả hoặc biện phápgiải quyết.

2.2.6. Đềnghị đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính

Khi có căn cứcho rằng báo chí đăng tải thông tin sai sự thật về lĩnh vực, địa bàn do cơ quanmình quản lý, Người phát ngôn hoặc Người được ủy quyền phát ngôn yêu cầu cơquan báo chí đó phải đăng tải ý kiến phản hồi, cải chính theo quy định của phápluật.

3. Tổ chứcthực hiện

3.1. Cụctrưởng Cục Thi hành án dân sự cấp tỉnh, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dânsự cấp huyện

- Phổ biến,quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các quy định về phát ngôn và cung cấpthông tin cho báo chí và hướng dẫn tại công văn này đến toàn thể công chức vàngười lao động tại cơ quan, đơn vị; Đảm bảo kỷ luật, kỷ cương trong công tácphát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại cơ quan, đơn vị.

- Chịu tráchnhiệm về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Cục, Chi cục, kểcả trong trường hợp ủy quyền cho người khác phát ngôn và cung cấp thông tin chobáo chí.

- Có biệnpháp kiện toàn, bồi dưỡng đội ngũ công chức Văn phòng Cục, công chức làm côngtác văn phòng các Chi cục đảm bảo đủ năng lực tham mưu, giúp Cục trưởng, Chicục trưởng triển khai nhiệm vụ phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tạicơ quan, đơn vị; xem xét, hỗ trợ kinh phí cho Người phát ngôn, Người được ủyquyền phát ngôn của cơ quan mình để thực hiện việc phát ngôn và cung cấp thôngtin cho báo chí.

- Thực hiệnchế độ báo cáo tình hình phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơquan thi hành án dân sự trên địa bàn về Tổng cục Thi hành án dân sự (có thể lồngghép trong báo cáo của cơ quan, đơn vị theo quy định về chế độ báo cáo định kỳ hoặcđột xuất theo chỉ đạo của Tổng cục).

- Xử lýnghiêm các cơ quan, đơn vị, cá nhân thuộc trách nhiệm quản lý không thực hiện,thực hiện không đúng hoặc thực hiện không đầy đủ các quy định về phát ngôn vàcung cấp thông tin cho báo chí.

3.2. ChánhVăn phòng Tổng cục

- Giúp TổngCục trưởng quản lý, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về phátngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan thuộc Hệ thống tổ chứcthi hành án dân sự.

- Kiến nghị,đề xuất Tổng Cục trưởng xem xét tuyên dương khen thưởng đối với những tổ chức,cá nhân có thành tích xuất sắc hoặc kỷ luật đối với những cá nhân sai phạmtrong việc thực hiện các quy định về phát ngôn và cung cấp thông tin cho báochí./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng Hà Hùng Cường (để báo cáo);
- Các Thứ trưởng (để báo cáo);
- Tổng Cục trưởng (để báo cáo);
- Các Phó Tổng cục trưởng (để thực hiện);
- Văn phòng Bộ (để phối hợp);
- Cục Công tác phía Nam (để phối hợp);
- Lưu: VT.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Mai Lương Khôi