BẢO HIỂM XÃ HỘI
VIỆT NAM
BẢO HIỂM XÃ HỘI
TP. HỒ CHÍ MINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2559/BHXH-CST
V/v: cung cấp thông tin kết quả đóng BHXH, BHYT (Mẫu C13-TS) cho người lao động

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 08 năm 2014

Kính gửi: Các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn TP.Hồ ChíMinh

Thực hiện công văn 704/BHXH-BT ngày 04/03/2014 của BHXH Việt Nam hướngdẫn việc cung cấp thông tin về kết quả đóng BHXH, BHYT (C13-TS) hằng năm theoquy định;

Kể từ ngày 03/09/2014, BHXH Thành phố thực hiện cung cấp thông tin nêutrên qua cổng thông tin điện tử trang web của BHXH thành phố và hướng dẫn cáchtra cứu như sau:

1. Nguyên tắc:

Hằng năm, cơ quan BHXH thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT, BHTN đến thờiđiểm đơn vị SDLĐ đóng đủ tiền của nămtrước cho người lao động biết.

2. Hướng dẫn thực hiện tra cứu:

Năm 2014, cơ quan BHXH cung cấp thông tin về kết quả đóng BHXH, BHYTcho các đối tượng tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên địa bàn thành phố Hồ ChíMinh của năm 2013.

Bước 1:

Truy cập vào trang web tại địa chỉ: http://C13.bhxhtphcm.gov.vn

Bước 2:

Nhập số sổ BHXH hoặc mã thẻ BHYT -> nhập số CMND -> nhập năm sinh(chỉ năm sinh) -> nhập năm thông báo cần tra cứu: 2013 -> nhập mãxác nhận hiển thị trên màn hình. Sau đó bấm tìm kiếm và xem kết quả trên trangweb.

Trong quá trình tra cứu, có thể do dữ liệu về thông tin cá nhân của mộtsố người lao động (số CMND và ngày tháng năm sinh) chưa đầy đủ, chính xác nêntrong trường hợp không tìm ra thông tin mà đã nhập đủ các thông số theo yêu cầucủa trang web thì người lao động liên hệ với đơn vị sử dụng lao động đang thamgia BHXH để phối hợp với cơ quan BHXH (Phòng thu hoặc bộ phận thu) kiểmtra, hướng dẫn bổ sung và điều chỉnh dữ liệu.

Lưu ý: Việc điều chỉnh dữ liệu các thông tin về mứcđóng, chức danh, thông tin cá nhân.... thực hiện trong năm này sẽ được thôngbáo vào kết quả đóng BHXH, BHYT của nămsau.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các đơn vị sử dụng laođộng trên địa bàn thành phố cung cấp số sổ BHXH và thông báo đến từng người laođộng trong đơn vị biết để được tra cứu thông tin về kết quả đóng BHXH, BHYT củanăm 2013.

Yêu cầu Bảo hiểm xã hội các quận huyện và các phòng nghiệp vụ có liênquan phối hợp chặt chẽ với đơn vị sử dụng lao động để thông báo rộng rãi chongười lao động tham gia BHXH, BHYT biết và thực hiện.

Nơi nhận:
-
Như trên;
- Ban Giám Đốc (để b/c);
- Trung tâm CNTT-BHXHVN (thay b/c);
- Ban Sổ thẻ - BHXH VN (thay b/c);
- BHXH các quận, huyện;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Trang web BHXHTP;
- Lưu VT, P. CST
.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thu