BỘ XÂY DỰNG******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 256/BXD-KTTC
V/v: Thực hiện Thông tư số 16/2005/TT-BXD

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2006

Kính gửi: Tổng công ty lắp máy Việt Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 316/TCT-BQLDA-KHĐT ngày 09/02/2006 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam về việc đề nghị Bộ Xây dựng hướng dẫn việc áp dụng Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng, đối với việc đầu tư dự án nhà hỗn hợp cao tầng ở và làm việc tại 124 Minh Khai Hà Nội do Tổng công ty Lắp máy Việt Nam làm chủ đầu tư. Sau khi xem xét Bộ xây dựng có ý kiến, như sau:

Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình, đã hướng dẫn chi tiết việc điều chỉnh các loại chi phí trong xây dựng công trình tính từ thời điểm 01/10/2005, kể cả trường hợp: “…hợp đồng các bên đã thoả thuận không điều chỉnh giá trong suốt quá trình thực hiện, …”.

Tổng công ty Lắp máy Việt Nam chỉ đạo các phòng, ban nghiệp vụ của Tổng công ty nghiên cứu kỹ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng, để bổ sung, điều chỉnh hợp đồng, đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của các bên tham gia xây dựng công trình./.

Nơi nhận:
- Như trên
- Lưu VP, Vụ KTTC

KT/BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đã ký
Đinh Tiến Dũng