TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------
Số: 256/GSQL-GQ3
V/v: Vướng mắc thủ tục hải quan
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 2014

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lào Cai.
Trả lời công văn số 169/HQLC-GSQL ngày 22/01/2014 của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai về việc nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:
1. Căn cứ quy định tại gạch đầu dòng (-) thứ 2, thứ 3, điểm 3, mục III Thông tư liên tịch số 01/2008/TTLT-BCT-BTC-BGTVT-BNN &PTNN-BYT-NHNN ngày 31/01/2008 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/2006/QĐ-TTg ngày 07/11/2006 của Thủ tướng Chính phủ thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gồm các chứng từ khác về hồ sơ hải quan và thực hiện theo quy định của pháp luật Hải quan hiện hành.
2. Căn cứ quy định tại tiết c, khoản 1, Điều 12 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính thì hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu gồm hóa đơn xuất khẩu đối với hàng xuất khẩu có thuế xuất khẩu.
Do vậy, trong bộ hồ sơ hải quan đối với trường hợp hàng hóa xuất khẩu biên giới không có hợp đồng mua bán vẫn phải có hóa đơn xuất khẩu.
Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Lào Cai biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để báo cáo);
- Cục Thuế XNK (để biết);
- Lưu: VT, GQ3 (03b).
KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Nhất Kha