VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 256/VPCP-VX
V/v tổ chức bắn pháo hoa

Hà Nội, ngày 11 tháng 01 năm 2008

Kính gửi: Ủyban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dânthành phố Hồ Chí Minh tại văn bản số 8682/UBND-VX ngày 13 tháng 12 năm 2007 vềviệc xin bổ sung số điểm bắn pháo hoa đêm giao thừa Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008,căn cứ Quyết định số 74/2007/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2007 của Thủ tướngChính phủ về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán, một số ngày kỷniệm của đất nước, của các địa phương và các ngày hội văn hóa, du lịch, thểthao, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân có ý kiến như sau:

Đồng ý Ủy ban nhân dân thànhphố Hồ Chí Minh tổ chức thêm hai điểm bắn pháo hoa tầm thấp, từ 0 giờ đến 0 giờ15 phút ngày mồng Một Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008.

Kinh phí tổ chức bắn pháo hoakhông sử dụng từ ngân sách nhà nước.

Ủy ban nhân dân thành phố Hồ ChíMinh có trách nhiệm tổ chức tốt việc bắn pháo hoa, bảo đảm trật tự, an ninh, antoàn và tiết kiệm.

Văn phòng Chính phủ xin thôngbáo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan liên quan biết,thực hiện./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- Các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- VPCP: BTCN, PCN Trần Quốc Toản, các Vụ: KTTH, ĐP, NC, Website CP;
- Lưu: VT, VX (03)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Trần Quốc Toản