BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 2560/TCHQ-KTTT
V/v miễn thuế nhập khẩu

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2010

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên Côngnghiệp tàu thuỷ Dung Quất.
 (Địa chỉ: Tân Hy, Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi).

Trả lời công văn số 229/DQS - KTTT ngày 21/4/2010 của Côngty TNHH một thành viên Công nghiệp tàu thuỷ Dung Quất về việc hướng dẫn chínhsách ưu đãi thuế nhập khẩu đối với Dự án đóng tàu Dung Quất, Tổng cục Hải quancó ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 16, Nghị định số 149/2005/NĐ-CP ngày08/12/2005 của Chính phủ và Khoản 7, Điều 100, Thông tư số 79/2009/TT-BTC ngày20/4/2009 của Bộ Tài chính thì: Hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định củadự án khuyến khích đầu tư quy định tại Danh mục A hoặc B, Phụ lục I hoặc Phụlục II ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 được miễnthuế nhập khẩu, trong đó có vật tư xây dựng trong nước chưa sản xuất được. BộKế hoạch và đầu tư ban hành Danh mục vật tư xây dựng trong nước đã sản xuấtđược để làm căn cứ thực hiện việc miễn thuế quy định tại khoản này.

Do đó, trường hợp Công ty TNHH một thành viên Công nghiệptàu thuỷ Dung Quất nếu nhập khẩu vật tư xây dựng thuộc Danh mục vật tư xây dựngtrong nước đã sản xuất được do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành thì không thuộcđối tượng được miễn thuế nhập khẩu theo quy định.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH một thành viênCông nghiệp tàu thuỷ Dung Quất biết và thực hiện./.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT.VỤ TRƯỞNG VỤ KIỂM TRA THU THUẾ XNK
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Dương Phú Đông