VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----------------

Số: 2560/VPCP-QHQT

V/v: UBND tỉnh Kiên Giang tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------------------

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2010

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Y tế;
- Bộ Công an;
- Bộ Tài chính;
- Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang;
- Liên hiệp các Tổ chức hữu nghị Việt
Nam.

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2303/BKH-KTĐN ngày 09 tháng 4 năm 2010) về việc tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang tiếp nhận lô hàng trang thiết bị y tế đã qua sử dụng trị giá 4.680 CHF (tương đương 4.457 USD) do Tổ chức trẻ em vì trẻ em không chiến tranh viện trợ thông qua Hội chữ thập đỏ Thụy Sỹ.

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang chỉ đạo đơn vị tiếp nhận viện trợ kiểm tra, quản lý và sử dụng lô hàng viện trợ trên theo đúng quy định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, PTTg Phạm Gia Khiêm;
- Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính);
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KGVX, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng