VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2561/VPCP-QHQT
V/v Bổ sung quy mô dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng của CTLD Khách sạn A-1 VY

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Xét đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (công văn số 2230 Bộ Khoa học và Công nghệ/QLDA ngày 16 tháng 4 năm 2003) về việc bổ sung quy mô hoạt động dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng của Công ty Liên doanh khách sạn và văn phòng làm việc A-1VY, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Khoan có ý kiến như sau:

Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư, căn cứ Quy chế quản lý hoạt động trò chơi điện tử dành cho người nước ngoài ban hành kèm theo Quyết định số 32/2003/QĐ-TTg ngày 27 tháng 2 năm 2003 của Thủ tướng Chính phủ và điều kiện cụ thể của Công ty Liên doanh để xem xét, quyết định quy mô thích hợp dịch vụ trò chơi điện tử có thưởng của doanh nghiệp, đảm bảo tuân thủ theo đúng những nguyên tắc đã nêu tại Quy chế nói trên.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VPCP
Đoàn Mạnh Giao