VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2562/VPCP-CN
V/v xin ý kiến về kiến nghị của TCT VINACONEX đối với dự án Xi măng Cẩm Phả

Hà Nội, ngày 23 tháng 5 năm 2003

Kính gửi:

- Bộ Tài chính
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Tổng Công ty VINACONEX có kiến nghị một số nội dung về Dự án Xi măng Cẩm phả (công văn số 01526/VC-PC ngày 8 tháng 5 năm 2003).

Để có cơ sở trình Thủ tướng Chính phủ xem xét giải quyết, Văn phòng Chính phủ đề nghị Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến về kiến nghị của Tổng Công ty VINACONEX tại công văn nêu trên (có gửi kèm theo).

Văn bản xin gửi về Văn phòng Chính phủ trước ngày 05 tháng 6 năm 2003./.

KT BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM VP CHÍNH PHỦ
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Công Sự