BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2563/BXD –HĐXD
V/v chủ trương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

Kính gửi: Bộ Công thương

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 12370/BCT-NL ngày 08/12/2010 của Bộ Công thương đề nghị góp ý kiến về chủtrương đầu tư Dự án Nhà máy xử lý khí Cà Mau. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựngcó ý kiến như sau:

Quy hoạch tổng thể phát triển côngnghiệp khí Việt Nam đến năm 2015, định hướng đến 2025 đã được Bộ Công thươngtrình Thủ tướng Chính phủ xin phê duyệt, trong đó có nội dung đầu tư Dự án Nhàmáy xử lý khí Cà Mau.

Đối chiếu với Quy hoạch phát triểnngành Dầu khí Việt Nam giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến năm 2025 đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 223/QĐ-TTg ngày 18/02/2009;nhằm đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Bộ Xây dựng thống nhất kiến nghị Thủtướng Chính phủ chấp thuận cho phép Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đầu tư Dựán Nhà máy xử lý khí Cà Mau trên cơ sở đảm bảo đủ nguồn cung khí cho các hộtiêu thụ hiện hữu (khu công nghiệp khí - điện - đạm Cà Mau, Trung tâm điện lựcÔ Môn) và các dự án sử dụng khí dự kiến đầu tư trong khu vực.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,đề nghị Bộ Công thương tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- Lưu VP, HĐXD (VQT-3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Phạm Khánh