TNG CỤC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN
TP. HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2563/HQHCM-GSQL
V/v Mã loại hình XNK trên hệ thống VNACCS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2014

Kính gửi: Cácđơn vị thuộc và trực thuộc Cục

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh nhận được nhiều phảnánh của doanh nghiệp về việc các Chi cục hải quan chưa xác định đúng mã loạihình xuất nhập khẩu dẫn đến yêu cầu doanh nghiệp phải hủy tờ khai, làm ảnhhưởng đến thời gian thông quan hàng hóa của doanh nghiệp. Cục Hải quan TP.Hồ ChíMinh hướng dẫn về mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS như sau:

Tổng cục Hải quan đã có Công văn số 3283/TCHQ-GSQLngày 31/3/2014 quy định về mã loại hình xuất nhập khẩu trên hệ thống VNACCS vàđược hướng dẫn bổ sung tại Công văn số 4638/TCHQ-VNACCS ngày 28/4/2014. Theo đó:

- Trường hợp doanh nghiệp (cả doanh nghiệp Việt Namvà doanh nghiệp đầu tư) nhập khẩu hàng hóa để kinh doanh thương mại đơn thuần(không phải để làm nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất hàng hóa) thìkhai mã A11.

- Trường hợp doanh nghiệp (cả doanh nghiệp Việt Namvà doanh nghiệp đầu tư) nhập khẩu hàng hóa là nguyên liệu cho chính công ty đểsản xuất ra sản phẩm bán tại thị trườngViệt Nam thì khai mã A12.

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa lànguyên liệu để sản xuất ra sản phẩm xuất khẩu thì khai mã E31.

- Trường hợp doanh nghiệp đầu tư nhập hàng kinhdoanh khác thì khai mã A41.

- Trường hợp doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa của dựán dầu khí được miễn thuế thì khi khai sử dụng mã A12 và đăng ký danh mục miễn thuế.

- Trường hợp doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu trảlại nguyên phụ liệu dư thừa sau khi thanh khoản hợp đồng gia công thì khai mã B13.

- Trường hợp tái xuất trả hàng sản xuất xuất khẩuđược sử dụng trong trường hợp doanh nghiệp thực hiện theo loại hình SXXK đãxuất khẩu sản phẩm cho đối tác nhưng bị trả lại để tái chế sau đó xuất thì thựchiện khai thống nhất vào mã B13 khi xuất sản phẩm sau khi tái chế cho đối tác.

Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh hướng dẫn để các Chicục biết, thực hiện thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, GSQL(03b).

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Nghiệp