BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 2563/TCT-DNNN
V/v: Trích khấu hao TSCĐ

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2006

Kính gửi: Công ty than Dương Huy

Trả lời công văn số 845/CV-KTTC ngày 7/3/2006 của Công ty than Dương Huy về việc trích khấu hao tài sản cố định (TSCĐ) đối với hầm lò khai thác than, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Điểm 1.2 mục III phần B Thông tư số 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính quy định mức trích khấu hao TSCĐ được tính vào chi phí hợp lý: "…Cơ sở kinh doanh áp dụng phương pháp khấu hao theo đường thẳng có hiệu quả kinh tế cao được khấu hao nhanh nhưng tối đa không quá 02 lần mức khấu hao theo phương pháp đường thẳng để nhanh chóng đổi mới công nghệ. TSCĐ tham gia vào hoạt động kinh doanh được trích khấu hao nhanh là máy móc, thiết bị; dụng cụ đo lường, thí nghiệm; thiết bị và phương tiện vận tải; dụng cụ quản lý; súc vật, vườn cây lâu năm. Khi thực hiện trích khấu hao nhanh, doanh nghiệp phải đảm bảo kinh doanh có lãi…".

Căn cứ vào quy định trên, đường lò phục vụ khai thác than của Công ty không thuộc TSCĐ được trích khấu hao nhanh.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty than Dương Huy biết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục thuế tỉnh Quảng Ninh;
- Cục TCDN;
- Vụ Pháp chế;
- Tạp chí thuế;
- Lưu: VT, PCCS, DNNN.
.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Thị Cúc