VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2563/VPCP-KGVX
V/v hoàn thiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn

Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 2009

Kính gửi:

- Các Bộ: Lao động – Thương binh và Xã hội, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giáo dục và Đào tạo, Nội vụ, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương;
- Hội Nông dân Việt Nam;
- Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Vềviệc hoàn thiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn, trình tại phiên họpChính phủ thường kỳ tháng 4 năm 2009 (theo kế hoạch họp vào đầu tháng 5 năm2009), ngày 18 tháng 4 năm 2009 Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân đã cóý kiến chỉ đạo như sau:

Trêncơ sở dự thảo Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn ngày 30 tháng 3 năm2009 do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì tổng hợp từ các đề án docác Bộ chuẩn bị đã được Phó Thủ tướng góp ý trực tiếp, đề nghị Bộ Lao động –Thương binh và Xã hội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Nội vụ khẩntrương hoàn thiện dự thảo Đề án thành phần thuộc trách nhiệm của mình, Bộ Laođộng – Thương binh và Xã hội tổng hợp các đề án trên thành Đề án đào tạo nghềcho lao động nông thôn để trình Chính phủ tại phiên họp đầu tháng 5 năm 2009,với các yêu cầu sau:

- Đềán của Bộ Nội vụ nên rút gọn lại, và trình với tiêu đề: “Đẩy mạnh việc đào tạo,bồi dưỡng, cán bộ, công chức xã giai đoạn 2006-2010 theo các đề án đã được Thủtướng Chính phủ phê duyệt, đáp ứng yêu cầu của nghị quyết Hội nghị Trung ươnglần thứ 7 về nông nghiệp, nông dân và nông thôn”, trong đó tập trung đánh giátiến độ triển khai các đề án đã được phê duyệt, xác định các nội dung, giảipháp bổ sung cần triển khai để đạt và vượt các mục tiêu của các đề án, chuẩn bịxây dựng đề án mới cho giai đoạn 2011-2020.

- VềĐề án tổng hợp do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã chuẩn bị, cần xem xétthêm, nhất là lấy ý kiến Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Làmrõ quy mô thực tế hiện nay (2007, 2008), lao động ở nông thôn đã được đào tạonghề có trình độ hàng năm là bao nhiêu.

Lýgiải có cơ sở khoa học vì sao tỷ lệ học sinh học nghề vay vốn để học còn ít(trao đổi với Ngân hàng Chính sách Xã hội).

Xemxét lại cách sử dụng, quản lý kinh phí nhà nước đầu tư nhiều giai đoạn cho cácTrung tâm dạy nghề cấp huyện với tổng kinh phí là 5.192 tỷ đồng, kinh phí giámsát thực hiện 10 tỷ đồng/năm có là cao không.

-Việc cấp thẻ học nghề do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất sẽ xinChính phủ cho phép làm thí điểm.

Cầnlàm rõ vai trò của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong việc tuyên truyềnhọc nghề, (đã có đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cấp kinh phí) đểtránh trùng lặp.

-Yêu cầu các Bộ chủ động và phối hợp hoàn chỉnh Dự thảo Đề án, trong ngày 24tháng 4 năm 2009 (thứ 5) gửi về Văn phòng Chính phủ để kịp chuyển đến các thànhviên Chính phủ và chuẩn bị cho phiên họp Chính phủ.

Vănphòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, cơ quan liên quan biết và thực hiện.

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT Nguyễn Thiện Nhân;
- VPCP: BTCN, các PCN; các Vụ: KTTH, KTN, TCCV, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu VT, KGVX (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ