BỘ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2566/BXD-HTKT
V/v: hướng dẫn thực hiện Nghị định 04/2009/NĐ-CP về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2010

Kínhgửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Vĩnh Phúc

Bộ Xây dựngnhận được công văn số 824/SKHĐT-KTĐT ngày 28/10/2010 của Sở Kế hoạch và Đầu tưvề việc thực hiện hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường. Sau khi nghiêncứu, xem xét Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Dự án đầutư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn là một dự án xây dựng công trình, do đóviệc đầu tư xây dựng phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật về xây dựng.Theo quy định tại Điều 2, 3 Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 về quản lýđầu tư xây dựng công trình thì doanh nghiệp tư nhân có thể làm chủ đầu tư dự ánsử dụng vốn nhà nước, việc quyết định chủ đầu tư do người quyết định đầu tưquyết định.

2. Theo quyđịnh tại Điều 12 Nghị định số 04/2009/NĐ-CP ngày 14/01/2009 về ưu đãi, hỗ trợhoạt động bảo vệ môi trường thì dự án xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn sinhhoạt tập trung nằm trong danh mục các hoạt động bảo vệ môi trường được đặc biệtưu đãi, hỗ trợ. Tại khoản 6 Điều 12 của Nghị định 04/2009/NĐ-CP quy định Bộ Tàichính chủ trì hướng dẫn việc vay vốn và thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư,bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án này. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa cóvăn bản hướng dẫn cụ thể về việc vay vốn đầu tư, đề nghị Sở làm việc với Bộ Tàichính để được hướng dẫn việc vay vốn và thực hiện hỗ trợ lãi suất sau đầu tư,bảo lãnh tín dụng đầu tư đối với các dự án này.

3. Hiện nayBộ Xây dựng đang xây dựng Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn2011-2020, trong Chương trình đề xuất một số cơ chế về đầu tư nhằm xã hội hoá,khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xử lý chất thải rắn vàchuẩn bị trình Chính phủ trong thời gian tới.

Trên đây là ýkiến của Bộ Xây dựng để Sở Kế hoạch và Đầu tư Vĩnh Phúc nghiên cứu./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRUỞNG
Cao Lại Quang